EU-regels voor de vergunning, invoer en productie betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/82/EG — Het EU-wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn bevat EU-regels betreffende vergunning, fabricage, toezicht, verkoop, distributie en gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik*.

Deze richtlijn wordt vanaf 28 januari 2022 herroepen en vervangen door Verordening (EU) 2019/6.

KERNPUNTEN

Intrekking

Richtlijn 2001/82/EG wordt ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2019/6 per 28 januari 2022.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 18 december 2001 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik: elke enkelvoudige of samengestelde substantie voor het behandelen of voorkomen van ziekten bij dieren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1-66)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/82/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG (PB L 4 van 7.1.2019, blz. 43-167)

Laatste bijwerking 07.07.2016