Verpakking en verpakkingsafval

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In Richtlijn 94/62/EG worden de regels van de EU met betrekking tot het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval vastgesteld.

Richtlijn 94/62/EG heeft tot doel:

Richtlijn (EU) 2018/852 is de laatste wijziging van Richtlijn 94/62/EG en bevat bijgewerkte maatregelen die gericht zijn op:

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Deze richtlijn geldt voor alle in de Europese Unie in de handel gebrachte verpakkingen en alle verpakkingsafval, gebruikt of ontstaan op industrieel, commercieel, kantoor-, winkel-, diensten-, huishoudelijk of enig ander niveau, ongeacht het gebruikte materiaal.

Maatregelen

De EU-landen moeten op grond van de richtlijn, zoals gewijzigd, maatregelen nemen, zoals nationale programma’s, stimulansen via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en andere economische instrumenten, om het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen en om de effecten van verpakkingen op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

De EU-landen moeten de toename van het aandeel herbruikbare verpakkingen* dat in de handel wordt gebracht en van systemen voor het op een milieuvriendelijke manier hergebruiken van verpakkingen bevorderen, zonder de voedselveiligheid of de veiligheid van consumenten in gevaar te brengen. Dit kan het volgende omvatten:

De EU-landen moeten ook de nodige maatregelen nemen om recyclingdoelstellingen, die variëren afhankelijk van een verpakkingsmateriaal, te halen. Hiertoe moeten zij de nieuwe berekeningsregels toepassen voor de verslaglegging over de nieuwe recyclingdoelstellingen die in 2025 en 2030 bereikt moeten zijn.

Doelstellingen

Uiterlijk 31 december 2025 moet ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval worden gerecycleerd. De recyclingdoelstellingen per materiaal zijn:

Uiterlijk 31 december 2030 moet ten minste 70 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval worden gerecycleerd. Dit omvat:

Essentiële eisen

De EU-landen moeten ervoor zorgen dat de in de handel gebrachte verpakkingen voldoen aan de essentiële eisen in bijlage II bij de richtlijn:

In de gewijzigde richtlijn wordt het verschil tussen nuttige toepassing van verpakking in de vorm van compostering en biologisch afbreekbaar verpakkingsafval verduidelijkt, en bepaald dat onder invloed van zuurstof afbreekbare kunststofverpakking (kunststofverpakking met toevoegingsmiddelen waardoor zij uiteenvalt in microscopisch kleine deeltjes en bijdraagt tot de aanwezigheid van microplastics in het milieu) niet als biologisch afbreekbare verpakking wordt beschouwd.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel hoe de essentiële eisen kunnen worden verscherpt teneinde het ontwerp van verpakkingen voor hergebruik te verbeteren en recycling van hoge kwaliteit te bevorderen, en om de handhaving van de essentiële eisen te versterken.

Systemen voor nuttige toepassing van verpakkingen

De EU-landen moeten zorgen voor systemen die voorzien in de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval, en het hergebruik of de nuttige toepassing, met inbegrip van recycling, van de ingezamelde verpakkingen en/of het ingezamelde verpakkingsafval.

Producentenverantwoordelijkheid

Informatiesystemen en verslaglegging

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Circulaire economie: in een circulaire economie worden grondstoffengebruik, afval, emissies en lekkage van energie zoveel mogelijk beperkt. Dit kan worden verwezenlijkt door duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik en recycling. De circulaire economie staat in contrast met een lineaire economie, waarin grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en vervolgens weggegooid.
Herbruikbare verpakking: verpakking die is bestemd, is ontworpen en in de handel is gebracht om binnen haar levensduur verscheidene omlopen te maken door opnieuw te worden gevuld of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij is ontworpen.
Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: systemen die zijn opgezet om ervoor te zorgen dat producenten de financiële of financiële en organisatorische verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van de afvalfase van de levenscyclus van een product. Door de differentiëring van de vergoedingen die producenten moeten betalen voor het in de handel brengen van verpakkingen, bieden regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid producenten en EU-landen de mogelijkheid het ontwerp van milieuvriendelijkere producten en onderdelen daarvan te stimuleren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10-23)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 94/62/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3-30)

Zie geconsolideerde versie.

Beschikking 2005/270/EG van de Commissie van 22 maart 2005 tot vaststelling van de tabellen voor het databanksysteem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 86 van 5.4.2005, blz. 6-12)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 15.06.2020