Koffie- en extracten van cichorei

De harmonisatie van de wetgeving inzake de handel in extracten van koffie en cichorei bevordert de gemeenschappelijke markt voor producten in deze sector, en beschermt daarbij de belangen van producenten en consumenten.

BESLUIT

Richtlijn 1999/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 februari 1999 inzake extracten van koffie en extracten van cichorei [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze richtlijn vereenvoudigt de wetgeving - voordien geregeld door Richtlijn 77/436/EEG - inzake extracten van koffie en extracten van cichorei. De richtlijn is gericht op de bescherming van de belangen van consumenten en producenten door de vaststelling van regels inzake de omschrijving, benaming en kenmerken van deze producten.

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op de volgende producten:

Deze producten moeten voldoen aan bepaalde minimale eisen aan samenstelling, voornamelijk wat betreft het gehalte aan droge stof.

Etikettering

Koffie en cichorei moeten worden geëtiketteerd conform de bepalingen van Richtlijn 2000/13/EG, inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen. Enkel de bovengenoemde beschrijvingen mogen echter worden gebruikt in de handel in deze producten, eventueel vergezeld van informatie over de vorm (pasta, vloeibaar, geconcentreerd enz.), eventueel toegevoegde stoffen en het cafeïnegehalte. Ook verplicht is een indicatie van het minimale gehalte droge stof op basis van koffie of cichorei als een percentage van het gewicht van het eindproduct.

Overige bepalingen

De handel in koffie of cichorei die voldoet aan de bepalingen van deze richtlijn mag niet worden belemmerd door strijdige nationale bepalingen.

De Commissie wordt bij de toepassing van deze richtlijn bijgestaan door het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 1999/4/EG

13.3.1999

13.9.2000

PB L 66 van 13.3.1999

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

PB L 284 van 31.10.2003

Verordening (EU) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

PB L 311 van 21.11.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2002/67/EG van de Commissie van 18 juli 2002 betreffende de etikettering van levensmiddelen die kinine en levensmiddelen die cafeïne bevatten [PB L 191 van 19.7.2002].

Verordening (EU) nr. 1021/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 1999/4/EG en 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG van de Raad wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden Voor de EER relevante tekst [Publicatieblad L 287 van 29.10.2013].

Laatste wijziging: 29.04.2014