Cacao en chocolade

De Europese Unie (EU) definieert een aantal specifieke gemeenschappelijke regels voor cacao en chocoladeproducten die een aanvulling vormen op de regelgeving voor levensmiddelen. Deze regels betreffen samenstelling, verkoopbenamingen, etikettering en presentatie.

BESLUIT

Richtlijn 2000/36/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 23 juni 2000 inzake cacao en chocoladeproducten voor menselijke consumptie [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Bij deze richtlijn worden de etikettering van cacao- en chocoladeproducten geharmoniseerd, en worden omschrijvingen voor deze producten vastgesteld, zodat de consument een onderbouwde keuze kan maken. De richtlijn is van toepassing onverminderd de algemene bepalingen met betrekking tot de etikettering van levensmiddelen.

Producten in kwestie

Deze richtlijn is van toepassing op cacao- en chocoladeproducten voor menselijke consumptie zoals gespecificeerd in Bijlage I bij de richtlijn.

Samenstelling

Bij deze richtlijn wordt de samenstelling van cacao- en chocoladeproducten vastgesteld. In het bijzonder wordt voor bepaalde producten het minimumpercentage cacaoboter dat kan worden gebruikt vastgesteld. Ook wordt vastgesteld dat het is toegestaan om plantaardige vetten toe the voegen tot maximaal 5 % van het eindproduct. De plantaardige vetten (anders dan cacaoboter) die kunnen worden gebruikt, worden vermeld in Bijlage II bij de richtlijn.

Etikettering

Alleen producten die zijn vervaardigd overeenkomstig de regels voor samenstelling zoals bepaald door deze Richtlijn kunnen op de markt worden gebracht onder een van de volgende namen (zie bijlage I bij de richtlijn):

De etikettering van cacao en chocoladeproducten mag aanvullende informatie bevatten. De etikettering van chocoladeproducten die andere plantaardige vetten dan cacaoboter bevatten, moet bijvoorbeeld de vermelding bevat naast cacaoboter ook andere plantaardige vetten bevatten in hetzelfde gezichtsveld als de lijst van ingrediƫnten, duidelijk gescheiden van die lijst.

De etikettering van poederchocolade, van gezoete cacao, evenals van chocolade, melkchocolade, huishoudmelkchocolade, chocolade a la taza en huishoudchocolade a la taza moet het totale gehalte aan droge vaste cacao vermelden. Bovendien moet de etikettering van vetloze en vetarme cacao en poederchocolade het gehalte aan cacaoboter vermelden.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2000/36/EG

3.8.2000

-

PB L 197 van 3.8.2000

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

PB L 311 van 21.11.2000

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2000/36/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1021/2013 van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1999/4/EG en 2000/36/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Richtlijnen 2001/111/EG, 2001/113/EG en 2001/114/EG van de Raad wat betreft de aan de Commissie toe te kennen bevoegdheden. Publicatieblad L 287 van 29.10.2013.

Laatste wijziging: 20.05.2014