Zorgen voor veilige voedingssupplementen in de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/46/EG — voedingssupplementen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Door deze richtlijn worden regels inzake voedingssupplementen* geharmoniseerd om consumenten te beschermen tegen potentiële gezondheidsrisico's en om ervoor te zorgen dat de voedingssupplementen niet vergezeld gaan van misleidende informatie.

KERNPUNTEN

Bovendien:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van kracht sinds 12 juli 2002. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 juli 2003 omzetten in hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

* Voedingssupplementen: geconcentreerde bronnen van nutriënten of andere stoffen met voedings- of fysiologische voordelen als aanvulling op een normaal dieet. Ze kunnen worden verkocht als capsules, pastilles, tabletten en zakjes of in flesjes.

BESLUIT

Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51-57)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2002/46/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing, en tot intrekking van Richtlijn 92/52/EEG van de Raad, Richtlijnen 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG en 2006/141/EG van de Commissie, Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 41/2009 en (EG) nr. 953/2009 van de Commissie (PB L 181 van 29.6.2013, blz. 35-56)

Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9-25). Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26-38). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 03.02.2016(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.