Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/686/EEG — persoonlijke beschermingsmiddelen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Definitie en toepassingsgebied

Onder PBM wordt een uitrustingsstuk of -middel verstaan dat:

De richtlijn is niet van toepassing op:

Essentiële eisen

Geharmoniseerde normen

Conformiteitsbeoordeling en aangemelde instanties

Verklaring van overeenstemming en CE-markering

EU-landen kunnen het in de handel brengen van PBM met CE-markering niet verbieden, beperken of belemmeren:

De CE-markering voor overeenstemming wordt door de fabrikant of de vertegenwoordiger ervan in de EU aangehecht.

Intrekking

Richtlijn 89/686/EEG wordt ingetrokken en met ingang van 21 april 2018 vervangen door Verordening (EU) nr. 2016/425.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 1991 omzetten in nationale wetgeving. Het besluit is sinds 1 juli 1992 van toepassing.

ACHTERGROND

Deze richtlijn wordt aangevuld met richtlijnen inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers, met name Richtlijn 89/686/EEG inzake het gebruik van PBM op de werkvloer.

* KERNBEGRIPPEN

Typeonderzoek: wanneer een erkende keuringsinstantie vaststelt en verklaart dat het model voor PBM in kwestie voldoet aan de desbetreffende bepalingen van deze richtlijn.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PB L 399, 30.12.1989, blz. 18–38)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 89/686/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PB L 81, 31.3.2016, blz. 51–98)

Laatste bijwerking 20.09.2016