Veiligheid van speelgoed

De veiligheid van speelgoed wordt op Europees niveau geharmoniseerd om te voldoen aan de fundamentele voorschriften bij de vervaardiging ervan. De normen van de Europese normalisatie-instellingen leveren het bewijs van overeenstemming met de fundamentele voorschriften. Speelgoed dat hieraan voldoet, is voorzien van de CE-markering van overeenstemming.

BESLUIT

Richtlijn 88/378/EEG van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op speelgoed, dat wil zeggen elk product dat is ontworpen of kennelijk is bestemd om door kinderen onder de leeftijd van 14 jaar bij het spelen te worden gebruikt.

In de richtlijn zijn de veiligheidscriteria of "fundamentele voorschriften" vastgelegd, waaraan het speelgoed moet voldoen tijdens de productie en voordat het in de handel wordt gebracht.

De geharmoniseerde Europese normen zijn gebaseerd op de fundamentele vereisten van de Europese organisaties voor normalisatie. Deze niet-verplichte normen worden in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU) bekendgemaakt.

Speelgoed dat in overeenstemming met de geharmoniseerde normen is geproduceerd, wordt verondersteld aan de fundamentele vereisten te voldoen.

De procedures voor de beoordeling van de overeenstemming van speelgoed met de fundamentele vereisten zijn gebaseerd op de in Beschikking 93/465/EEG van de Raad vermelde modulaire aanpak betreffende de CE-markering van overeenstemming.

Verantwoordelijk voor de beoordeling van de conformiteit van speelgoed zijn:

Voordat speelgoed in de handel wordt gebracht, moet het worden voorzien van de CE-markering van overeenstemming die:

Indien op het speelgoed ook andere richtlijnen van toepassing zijn die de CE-markering vereisen, wordt het speelgoed na aanbrenging van de markering geacht eveneens aan de vereisten van deze richtlijnen te voldoen.

Op het speelgoed mogen andere merktekens worden aangebracht op voorwaarde dat hierdoor geen verwarring met de CE-markering kan ontstaan.

De lidstaten kunnen door henzelf bepaalde sancties opleggen indien zij vaststellen dat de CE-markering ten onrechte is aangebracht.

De nieuwe Richtlijn 2009/48/EG betreffende de veiligheid van speelgoed voorziet in de intrekking van Richtlijn 88/378/EEG vanaf 20 juli 2011.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 88/378/EEG

6.5.1988

30.6.1989

L 187 van 16.7.1988

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Richtlijn 93/68/EEG

2.8.1993

1.7.1994

L 220 van 30.8.1993

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 88/378/EEG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2009/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed (Voor de EER relevante tekst).

CONFORMITEITSBEOORDELING

Beschikking 2007/224/EG van de Commissie van 4 april 2007 betreffende de bekendmaking van de referenties van de norm EN 71-1:2005 Veiligheid van speelgoed — Deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen wat betreft de technische voorschriften voor projectielen met een zuignap als stootoppervlak overeenkomstig Richtlijn 88/378/EEG van de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1460) (Voor de EER relevante tekst).

Beschikking 2007/184/EG van de Commissie van 23 maart 2007 betreffende de bekendmaking van de referenties van de norm EN 71-1:2005 Veiligheid van speelgoed — Deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen wat betreft de technische voorschriften voor halfbolvormig speelgoed overeenkomstig Richtlijn 88/378/EEG van de Raad betreffende de veiligheid van speelgoed (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1256) (Voor de EER relevante tekst).

Gedeeltelijke non-conformiteit van de norm EN 71-1:1998 "Veiligheid van speelgoed – Deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen": Beschikking 2005/195/EG van de Commissie [Publicatieblad L 63 van 10.3.2005].

Bij deze beschikking wordt het vermoeden van overeenstemming van de norm betreffende speelgoed dat van expanderende materialen is vervaardigd, gedeeltelijk ingetrokken. In afwachting van een wijziging van de norm op dit punt moet speelgoed dat expanderende materialen bevat, een verklaring van EG-typeonderzoek hebben gekregen.

Beschikking 2001/579/EG van de Commissie [Publicatieblad L 205 van 31.7.2001]. Deze beschikking heeft betrekking op speelgoed met klappertjes en bepaalt dat het door dit speelgoed geproduceerde piekgeluidsdrukniveau tot 31 juli 2001 140 dB mag bedragen en daarna nog slechts 125dB.

Besluit 2004/210/EG van de Commissie van 3 maart 2004 tot instelling van wetenschappelijke comités op het gebied van de consumentenveiligheid, de volksgezondheid en het milieu [Publicatieblad L 66 van 4.3.2004]. Bij dit besluit worden drie wetenschappelijke comités ingesteld; een ervan, het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten, is bevoegd voor de veiligheid van in de handel gebracht speelgoed. Het zal onder meer wetenschappelijke adviezen hierover uitbrengen ten behoeve van de Commissie.

Richtlijn 2005/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 houdende de tweeëntwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (ftalaten in speelgoed en kinderverzorgingsartikelen) [Publicatieblad L 344 van 27.12.2005]. De Commissie verlengt het verbod op het op de markt brengen en het gebruik van zes soorten ftalaten. Bij wijze van voorzorgsmaatregel moeten ander speelgoed en kinderverzorgingsartikelen van zacht PVC die voor kinderen jonger dan drie jaar bestemd zijn en, hoewel dat niet de bedoeling is, in de mond kunnen worden gestopt, worden voorzien van een waarschuwing indien zij ftalaten bevatten teneinde in alle omstandigheden een veilig gebruik te garanderen.

Deze maatregelen worden uiterlijk in 2010 opnieuw geëvalueerd.

Aangemelde instanties

De databank NANDO IS (EN) bevat de aangemelde Europese instanties evenals de derde landen die zijn belast met de opvolging van de overeenstemming die in de "nieuwe aanpak"-richtlijnen bedoeld wordt. De lijst van titels en referenties van geharmoniseerde normen (EN) kan worden geraadpleegd op de site van het directoraat-generaal Ondernemingen en industrie.

TENUITVOERLEGGING VAN DE RICHTLIJN

Mededelingen van de Commissie:

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 88/378/EEG van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed

(Voor de EER relevante tekst) (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de richtlijn) [Publicatieblad C 99 van 30.4.2009].

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 88/378/EEG van de Raad van 3 mei 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de veiligheid van speelgoed

(Voor de EER relevante tekst) (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de Richtlijn) [Publicatieblad C 87 van 16.4.2009].

[Publicatieblad C 237 van 16.9.2008];[Publicatieblad C 201 van 29.8.2007];[Publicatieblad C 127 van 8.6.2007];[Publicatieblad C 258 van 26.10.2006];[Publicatieblad C 157 van 6.7.2006];[Publicatieblad C 127 van 31.5.2006];[Publicatieblad C 56 van 8.3.2006];[Publicatieblad C 188 van 2.8.2005];[Publicatieblad L 63 van 10.3.2005];[Publicatieblad C 79 van 30.3.2004];[Publicatieblad C 297 van 9.12.2003];[Publicatieblad C 216 van 10.8.2010].

Studie van de Commissie van 8 oktober 2004 naar de gevolgen van de herziening van Richtlijn 88/378/EEG (EN) [Niet in het Publicatieblad verschenen]. In deze studie wordt nagegaan op welke gebieden de geldende bepalingen verbeterd zouden kunnen worden en wat de kosten-batenverhouding van de verschillende voorgestelde wijzigingen voor de speelgoedindustrie is.

See also

Laatste wijziging: 17.09.2010