Verzending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken tussen EU-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1393/2007 inzake de betekening in EU-landen van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Deze verordening heeft ten doel om een snelle, veilige en gestandaardiseerde verzendingsprocedure in te stellen voor gerechtelijke* en buitengerechtelijke stukken* in burgerlijke of in handelszaken tussen partijen die in verschillende landen van de Europese Unie (EU) zijn gevestigd.

KERNPUNTEN

Werkingssfeer

Verdere verbetering van de betekening (verzending) van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken

De verordening, die Verordening (EG) nr. 1348/2000 vervangt, introduceert:

Instanties binnen EU-landen zorgen voor verzending

Versnelling van de betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken

Het betekenen van stukken overeenkomstig de wet van het ontvangende EU-land binnen één maand

Degene voor wie het stuk is bestemd informeren over het recht het te betekenen stuk te weigeren

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 13 november 2008, met uitzondering van artikel 23 (inzake de communicatie en publicatie van bepaalde informatie door EU-landen) dat van toepassing is vanaf 13 augustus 2008.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Gerechtelijk stuk: een juridisch document dat wordt verstrekt in de loop van een burgerlijk of handelsgeding (bijvoorbeeld een dagvaarding, exploot of vonnis) dat moet worden betekend aan een partij.

Buitengerechtelijk stuk: een juridisch document dat wordt betekend maar dat buiten het dossier valt (bijvoorbeeld een factuur of een uitzettingsvonnis).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ( de betekening en de kennisgeving van stukken ), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad (PB L 324, 10.12.2007, blz. 79-120)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1393/2007 van de Raad werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 16.08.2016