Europese procedure voor geringe vorderingen (tot 2017)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Procedure

De EPGV, waarvoor geen advocaat vereist is, werkt als volgt:

Het indienen van de claim

Corrigeren en/of het invullen van het aanvraagformulier

Kennisgeving aan de verweerder

Reactie van de verweerder

Beslissing en deadlines

Mondelinge behandeling

Bewijsvoering

Tenuitvoerlegging van de beslissing

Weigering van de tenuitvoerlegging

Beroep

Evaluatie

Talen en vertalingen

Kosten

Wijziging

Verordening (EU) nr. 2015/2421 strekt tot intrekking van Verordening (EG) nr. 861/2007. De verordening is sinds 14 januari 2017 van toepassing.

De verordening is niet van toepassing in Denemarken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 1 januari 2009 van toepassing, met uitzondering van de regels die EU-landen ertoe verplicht de Commissie te informeren over aspecten die verband houden met de rechterlijke bevoegdheid, communicatiemiddelen en beroepen (artikel 25) die sinds 1 januari 2008 van toepassing zijn.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1-22)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 861/2007 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB 341, 24.12.2015, blz. 1-13)

Laatste bijwerking 25.10.2016