Europese blauwe kaart — Toegang en verblijf van hooggekwalificeerde werknemers

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/50/EG — Voorwaarden voor toegang en verblijf van niet-EU-burgers met het oog op een hooggekwalificeerde baan

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Herziening en voorstel

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 19 juni 2009. EU-landen moesten de richtlijn voor 19 juni 2011 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie: „Legal migration and Integration” (Legale migratie en integratie).

KERNBEGRIPPEN

Hooggekwalificeerde werknemer: iemand met een betaalde baan, die beschikt over een bijzondere vaardigheid die blijkt uit hogere beroepskwalificaties.
Europese blauwe kaart: de werk- en verblijfsvergunning getiteld „Europese blauw kaart”, die de houder het recht geeft te verblijven en te werken op het grondgebied van het EU-land dat de vergunning heeft verstrekt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/50/EC van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PB L 155 van 18.6.2009, blz. 17-29)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2004/38/EC van het Europees Parlement en de Raad of 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEC, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77-123). Tekst opnieuw gepubliceerd in rectificatie (PB L 229, 29.6.2004, blz. 35-48).

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2004/38/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 60-95)

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op onderzoek, studie, scholing of vrijwilligerswerk, uitwisselingsprogramma’s voor scholieren of onderwijsprojecten en rekrutering van au pairs (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21-57)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan („Europese blauwe kaart”) (COM(2014) 287 final van 22.5.2014)

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (COM(2016) 378 final van 7.6.2016)

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Effectbeoordelingsstelsel — bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EC (SWD(2016) 193 final van 7.6.2016)

Werkdocument van de diensten van de Commissie — Samenvatting van de effectbeoordeling — bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van burgers van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (SWD(2016) 194 final van 7.6.2016)

Laatste bijwerking 14.09.2017(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.