Europees Vluchtelingenfonds (2008-2013)

Bij deze beschikking wordt in het kader van het algemene programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" voor de periode 2008-2013 een Europees Vluchtelingenfonds ingesteld met een begroting van 614 miljoen euro.

BESLUIT

Beschikking nr. 573/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" en tot intrekking van Beschikking 2004/904/EG van de Raad [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Bij deze beschikking worden de doelstellingen van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) en de regels voor het beheer ervan vastgesteld. Daarnaast wordt bepaald welke financiële middelen beschikbaar zijn en volgens welke criteria deze worden verdeeld.

Doelgroepen

Het fonds is gericht op personen die de in het Verdrag van Genève omschreven vluchtelingenstatus hebben, die een vorm van subsidiaire of tijdelijke bescherming genieten of die in een lidstaat van de Europese Unie (EU) hervestigd zijn. Ook personen die een verzoek ter verkrijging van de vluchtelingenstatus of van een vorm van subsidiaire bescherming hebben ingediend, behoren tot de doelgroepen.

Subsidiabele acties

Het EVP stelt middelen ter beschikking voor de financiering van nationale en transnationale acties die van belang zijn voor de gehele EU. De nationale acties worden door de lidstaten ten uitvoer gelegd in het kader van een meerjarig programmeringssysteem overeenkomstig de strategische richtsnoeren van de EU met betrekking tot bijstandsverlening uit het fonds (gedeeld beheer). De voor EU-acties toegekende begroting wordt door de Commissie uitgevoerd (rechtstreeks beheer).

Middelen uit het EVF worden toegekend voor nationale acties die verband houden met:

Middelen uit het EVP worden toegekend voor acties op transnationaal en EU-niveau die verband houden met:

Het EVF legt tevens een financiële reserve aan voor het treffen van noodmaatregelen die ten doel hebben tijdelijke bescherming te bieden in geval van een massale toestroom van ontheemden in de zin van Richtlijn 2001/55/EG. Deze financiële reserve kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de inspanningen van de EU-lidstaten om een situatie op te vangen waarin grote aantallen personen het land binnenkomen die mogelijk internationale bescherming nodig hebben, waardoor de opvangfaciliteiten of het asielstelsel onder grote druk komen te staan.

Beleidslijnen van het fonds

In het kader van de door de EU vastgestelde prioriteiten en doelstellingen worden financiële bijdragen uit het EVF verstrekt in de vorm van subsidies voor de financiering van projecten zonder winstoogmerk die reeds worden medegefinancierd uit publieke of particuliere middelen.

Voor acties met een nationale dimensie bedraagt de bijdrage van het EVF aan ondersteunde projecten ten hoogste 50% van de totale kosten van de actie. Dit maximum kan uitzonderlijk worden verhoogd tot 75% voor projecten die betrekking hebben op specifieke prioriteiten die zijn vastgesteld in de strategische richtsnoeren. Het percentage van de bijdrage van de EU wordt verhoogd tot 75% in de lidstaten die een beroep kunnen doen op het Cohesiefonds.

De Commissie stelt de strategische richtsnoeren voor de periode 2008-2013 vast en geeft daarbij de EU-prioriteiten per doelstelling van het EVF aan.

De Commissie keurt de meerjarenprogramma's van de EU-lidstaten goed waarin op basis van de strategische richtsnoeren een strategie en maatregelen worden vastgesteld voor het verwezenlijken van de doelstellingen alsook aanvullende indicaties met betrekking tot de financiering van de projecten. Zij stelt ook jaarlijks de financieringsbesluiten vast waarbij de jaarprogramma's voor de uitvoering van het meerjarenprogramma worden goedgekeurd.

Comité, herziening en intrekking

De Commissie wordt bijgestaan door het Comité "Solidariteit en beheer van de migratiestromen".

Bij deze beschikking wordt Beschikking nr. 2004/904/EG tot instelling van het EVF voor de periode 2005-2010 ingetrokken. Uiterlijk op 30 juni 2013 bezien het Parlement en de Raad deze beschikking opnieuw.

Context

Bij deze beschikking, die voortvloeit uit de acties die door de eerdere beschikkingen tot instelling van het EVF ten uitvoer zijn gelegd, wordt Beschikking nr. 2004/904/EG ingetrokken, zodat de financiële programmeringsperiode van het EVF overeenkomt met het huidige meerjarige financiële kader. Het fonds werd opgericht als onderdeel van het algemene programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" dat is ingesteld naar aanleiding van de mededeling van 6 april 2005 en beschikt voor deze periode over een begroting van 614 miljoen euro.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 2007/573/EG

6.6.2007

-

L 144 van 6.6.2007

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 458/2010/EU

17.6.2010

-

L 129 van 28.5.2010

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2008/22/EG van de Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 573/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten [Publicatieblad L 7 van 10.1.2008].

Beschikking 2007/815/EG van de Commissie van 29 november 2007 tot uitvoering van Beschikking nr. 573/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de goedkeuring van strategische richtsnoeren voor de periode 2008-2013 betreft [Publicatieblad L 326 van 12.12.2007].

Laatste wijziging: 01.09.2010