Het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1987/2006 — De instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

Besluit 2007/533/JBZ — De instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING EN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

Architectuur. SIS II bestaat uit de volgende onderdelen:

Kosten

Procedureregels

Signaleringscategorieën

Verordening (EG) nr. 1987/2006 heeft betrekking op signaleringen (en de daaraan verbonden voorwaarden) van niet-EU-burgers met het oog op weigering van toegang of verblijf omdat zij een gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Dit is met name het geval wanneer de betrokkene:

Besluit 2007/533/JBZ betreft de signaleringen die worden gebruikt ter ondersteuning van operationele samenwerking tussen politiediensten en justitiële autoriteiten in strafzaken, en de relevante procedures om deze in te dienen en eraan gevolg te geven. Deze hebben betrekking op:

Het besluit voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om gegevens (nummer, land van afgifte en soort document) over gestolen, verduisterde, anderszins vermiste of ongeldig gemaakte paspoorten uit te wisselen met leden van Interpol.

De volgende entiteiten hebben toegang tot de gegevens in SIS II:

Verantwoordelijkheden

Elk Schengenland doet het volgende:

Een beheersautoriteit (eu-LISA) is verantwoordelijk voor:

Gegevensbescherming

VANAF WANNEER ZIJN DE VERORDENING EN HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 17 januari 2007.

Het besluit is van toepassing sinds 28 augustus 2007.

ACHTERGROND

Herziening van het rechtskader voor SIS II

Op 19 november 2018 heeft de Raad drie verordeningen over het gebruik van het Schengeninformatiesysteem vastgesteld, die de huidige verordening en het huidige besluit geleidelijk vervangen om mogelijke lacunes in het systeem op te vullen en verschillende essentiële wijzigingen met betrekking tot de soorten signaleringen door te voeren (zie de samenvatting van „Een versterkt Schengeninformatiesysteem”). Dit zal helpen om de strijd tegen terrorisme en ernstige vormen van criminaliteit te versterken en een hoog niveau van veiligheid in de hele EU te verzekeren, en het migratiebeheer ondersteunen.

Het nieuwe rechtskader bestaat uit de verordeningen:

De nieuwe verordeningen, die tot december 2021 geleidelijk van kracht moeten worden, voorzien in aanvullende categorieën signaleringen in het systeem, zoals:

Daarnaast voorzien ze in een uitbreiding van de lijst voorwerpen waarvoor signaleringen kunnen worden opgenomen, waaronder valse documenten en waardevolle identificeerbare voorwerpen, alsook IT-apparatuur.

Bovendien wordt de invoering van signaleringen in SIS met betrekking tot inreisverboden voor onderdanen van derde landen verplicht.

De verordeningen voorzien in de mogelijkheid om gezichtsopnamen te gebruiken voor identificatiedoeleinden, met name om de samenhang van de grenscontroleprocedures te garanderen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om een DNA-profiel op te nemen om de identificatie van vermiste personen te vergemakkelijken in gevallen waarin vingerafdrukgegevens, foto’s of gezichtsopnamen niet beschikbaar zijn of niet geschikt zijn voor identificatie.

Europol heeft toegang tot alle gegevenscategorieën in SIS en kan aanvullende informatie uitwisselen met de nationale Sirene-bureaus van de EU. Daarnaast moeten de EU-landen Europol informeren over hits wanneer een persoon wordt gezocht in verband met een terroristisch misdrijf. Met het oog op de in zijn mandaat uiteengezette doeleinden heeft het Europese Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) ook toegang tot de signaleringscategorieën in SIS.

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Signalering: een reeks gegevens aan de hand waarvan autoriteiten een persoon of voorwerp kunnen identificeren en dienovereenkomstig kunnen handelen.
Aanvullende informatie: informatie die geen deel uitmaakt van de signalering in SIS, maar die daaraan gerelateerd is.
Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 381 van 28.12.2006, blz. 4-23)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1987/2006 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63-84)

Zie de geconsolideerde versie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99-137)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2018/1860 van het Europees Parlement en de Raad van 28 november 2018 betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (PB L 312 van 7.12.2018, blz. 1-13)

Verordening (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen en tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (PB L 312 van 7.12.2018, blz. 14-55)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2018/1862 van het Europees Parlement en de Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (PB L 312 van 7.12.2018, blz. 56-106)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1345 van de Commissie van 4 augustus 2016 betreffende minimumnormen voor de gegevenskwaliteit van vingerafdrukrecords in het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 213 van 6.8.2016, blz. 15-20)

Uitvoeringsbesluit 2013/115/EU van de Commissie van 26 februari 2013 tot vaststelling van het Sirene-handboek en andere uitvoeringsmaatregelen voor het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 71 van 14.3.2013, blz. 1-36)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1-17)

Zie de geconsolideerde versie.

Besluit 2007/171/EG van de Commissie van 16 maart 2007 tot vaststelling van de netwerkvereisten voor het Schengeninformatiesysteem II (derde pijler) (PB L 79 van 20.3.2007, blz. 29-37)

Laatste bijwerking 28.12.2020