De rechtsbronnen van de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 216 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN DE ARTIKELEN 207, 216 EN 288 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (VWEU)?

KERNPUNTEN

De EU beschikt over drie rechtsbronnen, namelijk het primaire recht, het afgeleide recht en het subsidiaire recht (zie de hiërarchie van de normen).

Het primaire recht

Het afgeleide recht

Het afgeleide recht omvat eenzijdige handelingen, die in twee categorieën kunnen worden onderverdeeld:

Internationale overeenkomsten met niet-EU-landen of met internationale organisaties maken ook integraal onderdeel uit van EU-recht. Deze overeenkomsten staan los van het primaire recht en het afgeleide recht en vormen een op zichzelf staande (sui generis) categorie. Volgens bepaalde uitspraken van het HJEU kunnen deze overeenkomsten een rechtstreekse werking hebben en staan zij boven het afgeleide recht, dat daarom in overeenstemming moet zijn met de internationale overeenkomsten.

Bronnen van subsidiair recht

Bronnen van subsidiair recht bevatten rechtselementen die niet specifiek worden genoemd in de verdragen. Deze categorie omvat:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Vijfde deel — Extern optreden van de Unie — Titel II — De gemeenschappelijke handelspolitiek — Artikel 207 (oud artikel 133 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 140-141)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Vijfde deel — Extern optreden van de Unie — Titel V — Internationale overeenkomsten — Artikel 216 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 144)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Zesde deel — Institutionele en financiële bepalingen — Titel I — Bepalingen inzake de instellingen — Hoofdstuk 2 — Rechtshandelingen van de Unie, vaststellingsprocedures en overige bepalingen — Eerste afdeling — Rechtshandelingen van de Unie — Artikel 288 (oud artikel 249 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 171-172)

Laatste bijwerking 13.03.2020