De niet-geschreven bronnen van het Europees recht: subsidiair recht

 

SAMENVATTING VAN:

Artikel 19 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN ARTIKEL 19 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE?

KERNPUNTEN

Wat houdt het subsidiair recht in?

Wat zijn de subsidiaire rechtsbronnen?

Grondrechten

KERNBEGRIPPEN

Prejudiciële verwijzing: een verwijzing van het Hof van Justitie van de Europese Unie in antwoord op een vraag van een nationale rechtbank over de uitlegging of de geldigheid van het EU-recht, wat bijdraagt tot een uniforme toepassing van dat recht.
Jurisprudentie: de wetgeving zoals deze is vastgesteld door het resultaat van vroegere zaken.
Internationaal recht: het geheel van regels dat de rechtsbetrekkingen tussen staten of naties bepaalt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Titel III — Bepalingen ten aanzien van de instellingen — Artikel 19 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 27)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Eerste deel — Beginselen — Titel I — Categorieën en gebieden van bevoegdheden van de Unie — Artikel 6 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 52–53)

Laatste bijwerking 12.03.2018