Het primaire recht van de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Primaire EU-recht

WAT IS HET PRIMAIRE RECHT?

KERNPUNTEN

Het primaire recht, ook bekend als oorsprongsrecht, is afgeleid van de:

Reikwijdte van het primaire recht:

ACHTERGROND

Naast het primaire recht is het EU-recht gebaseerd op afgeleide en subsidiaire bronnen:

Internationale overeenkomsten met niet-EU-landen of met internationale organisaties maken ook integraal onderdeel uit van EU-recht. Deze overeenkomsten staan los van het primaire recht en het afgeleide recht, en vormen een op zichzelf staande (sui generis) categorie. Volgens bepaalde uitspraken van het HvJEU kunnen deze overeenkomsten een rechtstreekse werking hebben en staan zij boven het afgeleide recht, dat daarom in overeenstemming moet zijn met de internationale overeenkomsten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Protocollen — Bijlagen bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Verklaringen gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen, ondertekend op 13 december 2007 — Concordantietabellen (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 1–388)

Laatste bijwerking 13.03.2020(1) Het Verenigd Koninkrijk heeft zich per 1 februari 2020 teruggetrokken uit de Europese Unie en is een derde land (niet-EU-land) geworden.