Verordeningen van de Europese Unie

Verordeningen zijn rechtshandelingen omschreven in artikel 288 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie (VWEU). Ze zijn van algemene toepassing, in al hun onderdelen bindend en rechtstreeks toepasselijk in alle landen van de Europese Unie (EU).

SAMENVATTING

Verordeningen zijn rechtshandelingen omschreven in artikel 288 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie (VWEU). Ze zijn van algemene toepassing, in al hun onderdelen bindend en rechtstreeks toepasselijk in alle landen van de Europese Unie (EU).

Toen bijvoorbeeld besloten werd om actie te ondernemen om de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen, heeft de EU een verordening over deze kwestie aangenomen.

Verordeningen maken deel uit van het afgeleid recht van de EU. Verordeningen worden door de Europese instellingen aangenomen op grond van de oprichtingsverdragen. Dit moet voor de uniforme toepassing van EU-wetgeving in alle EU-landen zorgen.

Verordeningen worden volgens een wetgevingsprocedure aangenomen. Verordeningen zijn wetgevingshandelingen die door de Raad en het Parlement in het kader van de gewone of bijzondere wetgevingsprocedure worden aangenomen.

Verordeningen zijn bestemd voor abstracte categorieën personen, niet voor afzonderlijke personen. Verordeningen verschillen op de volgende punten van besluiten, zoals omschreven in artikel 288 van het VWEU. Verordeningen zijn in al hun onderdelen bindend.

Aan verordeningen moet volledig worden voldaan door degenen op wie ze van toepassing zijn. Verordeningen zijn rechtshandelingen die bindend zijn voor:

de EU-instellingen;

EU-landen;

de personen waarvoor de verordening is bestemd.

Verordeningen zijn direct van toepassing in alle EU-landen. Dit betekent dat:

ze onmiddellijk als norm in alle EU-landen van toepassing zijn, zonder dat ze omgezet hoeven te worden in nationale wetgeving;

ze rechten en verplichtingen scheppen voor personen die daarop direct een beroep kunnen doen voor nationale rechters;

ze door personen als referentie gebruikt kunnen worden in relatie met andere personen, EU-landen of EU-overheden.

Ze van toepassing zijn in alle EU-landen vanaf de datum van inwerkingtreding (die in de verordening wordt bepaald, of, bij ontstentenis daarvan, binnen twintig dagen na bekendmaking daarvan in het publicatieblad). De juridische gevolgen zijn gelijktijdig, automatisch en uniform bindend in alle nationale wetgevingen.

Gedelegeerde verordeningen

In een procedure van gedelegeerde handelingen (artikel 290 van het VWEU) mag de Commissie gedelegeerde verordeningen aannemen om bepaalde details of aspecten van verordeningen of EU-richtlijnen nader te bepalen of aan te vullen.

Uitvoeringsverordeningen

Bij een procedure voor uitvoeringshandelingen (artikel 291 van het VWEU) kan de Commissie worden gemachtigd verordeningen aan te nemen voor de uitvoering van wetgeving waarbij uniforme tenuitvoerlegging binnen de EU noodzakelijk is. De uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.

EU-instellingen mogen ook uitvoeringsverordeningen aannemen voor het Europees Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. Dit soort verordening wordt in artikel 164 en 178 van het VWEU gedefinieerd.

Deze verordeningen zijn rechtshandelingen waarvan de geldigheid afhankelijk is van een basisverordening. In de basisverordening staan de basisregels en in de uitvoeringsverordening staan bepaalde technische bepalingen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Unie over EU-recht.

Laatste wijziging: 30.08.2015