Statistieken over migratie

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 862/2007 — EU-statistieken over migratie en internationale bescherming

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Statistische vereisten

In de verordening worden statistische vereisten vastgelegd voor verschillende categorieën van gegevens:

Gegevensbronnen

De statistieken zijn gebaseerd op een aantal bronnen, waaronder:

In het algemeen worden de statistieken ingedeeld naar leeftijd, geslacht en staatsburgerschap. Er worden echter ook gegevens verzameld voor andere categorieën, zoals redenen voor de afgifte van een verblijfsvergunning of geboorteland en land van vorige of volgende verblijfplaats voor gegevens over migratie.

Verkennende studies

Financiële bijdragen van de EU-begroting zijn beschikbaar voor nationale instellingen om:

Uitvoering

De Europese Commissie dient om de drie jaar een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van de verordening. In het verslag van 2018 werden duidelijke verbeteringen vastgesteld in de beschikbaarheid, volledigheid, kwaliteit en tijdigheid van gegevens.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 20 augustus 2007 van toepassing.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

KERNBEGRIPPEN

Emigratie: de handeling waarbij een persoon die daarvoor zijn/haar verblijfplaats in een EU-land had, zijn/haar verblijfplaats voor een periode van ten minste twaalf maanden, of naar verwachting ten minste twaalf maanden verandert.
Immigratie: de handeling waarbij een persoon zijn of haar verblijfplaats voor ten minste twaalf maanden, of naar verwachting ten minste twaalf maanden, op het grondgebied van een ander EU-land of niet-EU-land vestigt.
Illegale migratie: verkeer van personen over de grenzen dat niet overeenstemt met de administratieve of wettelijke normen van het verzendende, transit- of ontvangende land.
Hervestiging: het overbrengen van niet-EU-onderdanen in een EU-land waar zij toestemming hebben te verblijven op grond van internationale beschermingsmaatregelen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 23-29)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 862/2007 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018) 594 final, 16.8.2018)

Verordening (EU) nr. 351/2010 van de Commissie van 23 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft (PB L 104 van 24.4.2010, blz. 37-39)

Verordening (EU) nr. 216/2010 van de Commissie van 15 maart 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming, wat de definitie van de categorieën groepen naar geboorteland, naar land van vorige of volgende gewone verblijfplaats en naar staatsburgerschap betreft (PB L 66 van 16.3.2010, blz. 1-2)

Laatste bijwerking 24.08.2020