Bureau van de EU voor de grondrechten (FRA)

Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

SAMENVATTING

Het Bureau voor de grondrechten biedt EU-instellingen en regeringen ondersteuning inzake grondrechten bij de uitvoering van EU-wetgeving.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze verordening wordt een speciaal orgaan, het Bureau, voor grondrechten op EU-niveau opgericht en worden de belangrijkste taken en doelstellingen, de werking en het intern bestuur daarvan vastgesteld.

KERNPUNTEN

In de verordening worden de activiteiten van het Bureau als volgt omschreven:

Het Bureau houdt zich echter niet bezig met individuele klachten.

Vijfjaarlijkse actieplannen

De activiteiten van het Bureau zijn gebaseerd op een meerjarig kader van de EU-Raad dat bepaalde kwesties identificeert waaraan gedurende een periode van vijf jaar in lijn met de algemene prioriteiten van de EU zal worden gewerkt.

Deze moeten mede de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid omvatten.

Samenwerking met andere organen

Het Bureau moet nauwe betrekkingen onderhouden met:

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 23 februari 2007.

ACHTERGROND

Het Bureau vervangt zijn voorganger, het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen en neemt al diens taken over.

Kijk voor meer informatie op:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 168/2007

23.2.2007

-

PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1-14

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 252/2013/EU van de Raad van 11 maart 2013 tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2013-2017 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (PB L 79 van 21.3.2013, blz. 1-3)

Laatste bijwerking 30.07.2015