Snelle-grensinterventieteams (RABIT)

Met deze verordening wordt een mechanisme ingesteld om versterkte technische en operationele ondersteuning te bieden in de vorm van snelle interventieteams aan de grenzen waarbij grenswachten van andere lidstaten betrokken worden. Deze teams worden ingeschakeld op verzoek van een lidstaat die als gevolg van een massale toestroom van illegale immigranten plotseling met een situatie van uitzonderlijke druk te maken krijgt.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot instelling van een mechanisme voor de oprichting van snelle interventieteams en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad wat betreft dat mechanisme en de regeling van de taken en bevoegdheden van uitgezonden functionarissen.

SAMENVATTING

De uitvoerend directeur van het Europese Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Unie (Frontex) neemt zo snel mogelijk, en uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek om een of meer snelle interventieteams aan de grenzen in te zetten, een beslissing over dit verzoek.

Vervolgens wordt er door Frontex en de verzoekende lidstaat een operationeel plan opgesteld met daarin de nauwkeurige omschrijving van de interventie door een of meer teams.

De uitvoerend directeur wijst een of meer deskundigen van Frontex aan die als verbindingsofficier met het team dienen, om

De lidstaten benoemen van hun kant een contactpunt dat belast is met de liaison tussen zijn overheden en Frontex.

Frontex stelt de samenstelling vast van de teams, waarvan de leden afkomstig zijn van hun nationale pool, en besluit over de inzet ervan. Zij organiseert voor hun taken relevante opleidingen en oefeningen.

Status en bevoegdheden van de teamleden

De teamleden die belast zijn met controle- en toezichtsmissies aan de buitengrenzen dienen de gemeenschapswetgeving en de nationale wetgeving van de ontvangende lidstaat te eerbiedigen. Gedurende de interventie vallen de teamleden onder de verantwoordelijkheid van de ontvangende lidstaat. Zij volgen de opdrachten van en treden op in aanwezigheid van de nationale grenswachten.

Zij blijven functionarissen van het nationale korps voor grenscontrole van hun lidstaat van oorsprong en mogen derhalve hun eigen dienstwapen en uniform dragen (als identificatiemiddel dragen zij evenwel een blauwe armband met het insigne van de Europese Unie en van Frontex). Zij kunnen de gegevensbestanden van de ontvangende lidstaat raadplegen en, wanneer dit nodig mocht zijn, geweld gebruiken.

Wanneer de uitgezonden functionarissen van de teams binnen een ontvangende lidstaat optreden, wordt deze lidstaat geacht aansprakelijk te zijn voor de door hen veroorzaakte schade. Tijdens het inzetten van de teams worden de uitgezonden functionarissen met functionarissen van de ontvangende lidstaat gelijkgesteld, voor wat betreft de strafbare feiten die mogelijk tegen of door hen worden gepleegd.

Achtergrond

De verordening is de reactie op een verzoek van de Europese Raad van Den Haag, die in zijn conclusies heeft aangedrongen op de vorming van teams van nationale deskundigen die snel technische en operationele bijstand kunnen bieden aan de lidstaten die daarom vragen. De Europese Raad verzocht de Commissie in zijn conclusies van 15 en 16 december 2005 om in overeenstemming met het Haags Programma tegen het voorjaar van 2006 een voorstel uit te brengen voor de oprichting van snelle-interventieteams. De Commissie heeft daarop op 19 juli 2006 een tekstvoorstel voorgelegd tot wijziging van de verordening tot oprichting van Frontex, teneinde de genoemde teams een rechtsgrondslag te bieden.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Termijn voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening 863/2007/EG

20.8.2007

-

L 199 van 31.7.2007

Laatste wijziging: 03.10.2007