Financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Commissie stelt de voorschriften en de specifieke regels vast die gelden voor de financiering van de uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Er worden twee nieuwe fondsen opgericht: een Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en een Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Bij deze verordening is één enkel regelgevend kader vastgesteld voor de financiering van de uitgaven in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Daartoe zijn bij die verordening twee nieuwe fondsen opgericht: het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). De beide fondsen werken volgens ongeveer hetzelfde systeem, zij het met telkens enkele specifieke kenmerken. Aangezien een deel van de betrokken maatregelen wordt gefinancierd op basis van een gedeeld beheer, zijn in de tekst de voorwaarden vastgesteld op grond waarvan de Commissie de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de algemene begroting en worden ook de op de lidstaten rustende verplichtingen tot samenwerking toegelicht.

In de verordening zijn de voorwaarden vastgesteld voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de betaalorganen en de coördinerende instanties door de lidstaten. Deze organen en instanties zijn belast met respectievelijk het uitvoeren van de betalingen en de supervisie van de door de betaalorganen beheerde boekhouding. Voorts worden bij deze verordening ook certificerende instanties opgericht. Een certificerende instantie is een door de lidstaat aangewezen publiek- of privaatrechtelijke instantie die is belast met de certificering van de door de erkende betaalorganen opgezette beheers-, toezicht- en controlesystemen en van de jaarrekeningen van die betaalorganen. De lidstaten wordt verzocht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om een doeltreffende bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap te waarborgen. Bovendien is communautaire financiering alleen mogelijk voor uitgaven die zijn verricht door de erkende betaalorganen en worden de betalingen volledig aan de begunstigden uitgekeerd.

Het ELGF

Het ELGF financiert op basis van een tussen de lidstaten en de Gemeenschap gedeeld beheer de volgende uitgaven:

Het Fonds financiert op gecentraliseerde wijze de volgende uitgaven:

De Commissie stelt de kredieten die nodig zijn voor de door het ELGF gefinancierde uitgaven ter beschikking van de lidstaten in de vorm van maandelijkse betalingen. Deze betalingen vinden plaats op basis van een uitgavendeclaratie en de gegevens die door de lidstaten worden verstrekt. Indien wordt geconstateerd dat de aanwending van de geldmiddelen niet in overeenstemming is met de geldende communautaire voorschriften, kan de Commissie besluiten de betalingen te verlagen of te schorsen.

De Commissie stelt het voor de uitgaven uit het ELGF beschikbare nettosaldo vast en past een alarmsysteem toe waarmee de uitgaven uit het ELGF per maand worden gevolgd. De Commissie dient bij het Europees Parlement en de Raad een maandelijks verslag in waarin zij de ontwikkeling van de verrichte uitgaven onderzoekt in vergelijking met de voor het begin van elk begrotingsjaar vastgestelde profielen en dat een beoordeling bevat van de voor het lopende begrotingsjaar te verwachten uitvoering van de begroting.

De in verband met onregelmatigheden of nalatigheden teruggevorderde bedragen worden overgemaakt aan de betaalorganen die deze bedragen boeken als bestemmingsontvangsten van het ELGF voor de maand waarin zij daadwerkelijk zijn geïnd.

Het ELFPO

Het ELFPO financiert, op basis van een gedeeld beheer, de programma’s voor plattelandsontwikkeling die worden uitgevoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad.

De in dit verband vereiste kredieten worden per jaar in de begroting vastgelegd in de vorm van een voorfinanciering, tussentijdse betalingen en een saldobetaling. De tussentijdse betalingen worden verricht op het niveau van elk programma voor plattelandsontwikkeling, naar gelang van de beschikbare begrotingsmiddelen, binnen de grenzen die zijn vastgesteld in de Gemeenschapswetgeving en vermeerderd met de bedragen die door de Commissie worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen inzake rechtstreekse betalingen aan de landbouwers en de wijnmarkt. De betrokken betalingen worden verricht mits aan bepaalde verplichtingen is voldaan, met name de indiening bij de Commissie van een uitgavendeclaratie en een aanvraag tot betaling, beide gecertificeerd door het erkende betaalorgaan. Indien de uitgavendeclaratie niet in overeenstemming is met de communautaire voorschriften kan de Commissie de betalingen verlagen of schorsen.

In geval van onregelmatigheden wordt de communautaire financiering geheel of gedeeltelijk ingetrokken; indien de betrokken geldmiddelen reeds aan de begunstigde zijn betaald, worden zij door het erkende betaalorgaan teruggevorderd. De ingetrokken of teruggekregen bedragen mogen door de lidstaat opnieuw worden gebruikt voor een concrete actie in het kader van hetzelfde programma voor plattelandsontwikkeling.

Het saldo wordt betaald na ontvangst van het eindverslag over de uitvoering van de programma’s voor plattelandsontwikkeling en de overeenkomstige goedkeuringsbeschikking. Indien de vereiste documenten niet worden ingediend, wordt het saldo ambtshalve doorgehaald.

Controle door de Commissie

De Commissie ziet toe op het goed financieel beheer van de communautaire geldmiddelen, via een procedure tot goedkeuring van de rekeningen in twee fasen: boekhoudkundige goedkeuring en conformiteitsgoedkeuring. De lidstaten houden alle gegevens die voor een goed functioneren van de fondsen nodig zijn, ter beschikking van de Commissie. Onverminderd de door de lidstaten overeenkomstig de nationale bepalingen verrichte controles, kan de Commissie controles ter plaatse organiseren. In het kader van het ELGF en het ELFPO kunnen voor een lidstaat bestemde betalingen worden verlaagd of geschorst wanneer wordt geconstateerd dat bepaalde ernstige onregelmatigheden zich herhaaldelijk voordoen.

De namen van de begunstigden in het kader van de landbouwfondsen en de door deze begunstigden ontvangen bedragen moeten achteraf worden bekendgemaakt.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1290/2005

18.8.2005

PB L 209 van 11.8.2005

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 320/2006

3.3.2006

PB L 58 van 28.2.2006

Verordening (EG) nr. 378/2007

12.4.2007

PB L 95 van 5.4.2007

Verordening (EG) nr. 1437/2007

15.12.2007

PB L 322 van 7.12.2007

Verordening (EG) nr. 479/2008

13.6.2008

PB L 148 van 6.6.2008

Verordening (EG) nr. 13/2009

16.1.2009

PB L 5 van 9.1.2009

Verordening (EG) nr. 73/2009

1.2.2009

PB L 30 van 31.1.2009

Verordening (EG) nr. 473/2009

9.6.2009

PB L 144 van 9.6.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1290/2005 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is slechts bedoeld ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikbare bedragen en aan financiering onttrokken uitgaven

Beschikking 2008/321/EG [Publicatieblad L 109 van 19.4.2008].

Deze beschikking bevat een lijst van uitgaven die aan communautaire financiering zijn onttrokken omdat zij niet overeenkomstig de communautaire voorschriften zijn verricht. De uitsluiting van deze uitgaven, die tussen 2002 en 2007 door de betaalorganen van bepaalde lidstaten zijn gedaan, vloeit voort uit de verificaties, de bilaterale besprekingen en de bemiddelingsprocedures en betekent dat de betrokken bedragen in mindering worden gebracht.

Besluit 2009/379/EG [Publicatieblad L 117 van 12.5.2009].

Dit besluit strekt tot vaststelling van de bedragen die in de periode 2007-2013 voor het ELFPO en het ELGF worden uitgetrokken.

Uitvoeringsbepalingen

Verordening (EG) nr. 883/2006 [Publicatieblad L 171 van 23.6.2006].

Deze verordening bevat uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot het bijhouden van de rekeningen van de betaalorganen, de declaraties van uitgaven en ontvangsten en de voorwaarden voor de vergoeding van uitgaven in het kader van het ELGF en het ELFPO.

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 884/2006 [Publicatieblad L 171 van 23.6.2006].

Deze verordening bevat uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de financiering van de maatregelen voor interventie in de vorm van openbare opslag door het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en de boeking van de verrichtingen in verband met openbare opslag door de betaalorganen van de lidstaten.

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 885/2006 [Publicatieblad L 171 van 23.6.2006].

Deze verordening bevat uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO.

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 259/2008 [Publicatieblad L 76 van 19.3.2008].

Deze verordening bevat uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het ELGF en het ELFPO. Deze informatie moet ieder jaar uiterlijk op 30 april bekend worden gemaakt op één enkele website per lidstaat en de persoonlijke gegevens van de begunstigde en het ontvangen bedrag vermelden.

Goedkeuring van de rekeningen

Verordening (EG) nr. 941/2008 [Publicatieblad L 254 van 9.10.2009].

In deze verordening wordt de vorm en de inhoud omschreven van de boekhoudgegevens die aan de Commissie moeten worden verstrekt met het oog op de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO, alsmede ten behoeve van monitoring en het opstellen van prognoses.

Beschikking 2009/373/EG [Publicatieblad L 116 van 9.5.2009].

De beschikking strekt tot goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het ELFPO gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2008.

Beschikking 2009/367/EG [Publicatieblad L 111 van 5.5.2009].

De beschikking strekt tot goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het ELGF gefinancierde uitgaven over het begrotingsjaar 2008.

Onregelmatigheden, fraude en invordering

Verordening (EG) nr. 1848/2006 [Publicatieblad L 355 van 15.12.2006].

Deze verordening betreft de maatregelen inzake melding en onderzoek door de lidstaten van onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, alsmede de organisatie van een informatiesysteem op dit gebied.

Onderzoek

Verordening (EG) nr. 78/2008 [Publicatieblad L 25 van 30.1.2008].

Deze verordening betreft de in de periode 2008-2013 door de Commissie te ondernemen activiteiten, door middel van teledetectietoepassingen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ingesteld.

Laatste wijziging: 10.09.2009