Zorgen dat handel in wilde flora en fauna geen bedreiging vormt voor hun voortbestaan

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) 338/97 — Het reguleren van handel om in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Voorschriften inzake de handel

Organisatie en communicatie

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 juni 1997 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1-69)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 2009/338/97 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1-69)

Zie geconsolideerde versie

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie van 23 augustus 2012 tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 (PB L 242 van 7.9.2012, blz. 13-45)

Zie geconsolideerde versie

Besluit (EU) 2015/451 van de Raad van 6 maart 2015 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) (PB L 75 van 19.3.2015, blz. 1-3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/736 van de Commissie van 7 mei 2015 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten (PB L 117 van 8.5.2015, blz. 25-44)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de aanpak van de EU van de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten (COM(2014) 64 final van 7.2.2014)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (COM(2016) 87 final van 26.2.2016)

Laatste bijwerking 27.07.2017