De geïntegreerde onlinedatabase voor douanetarieven (Taric)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 2658/87 — de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening wordt de wettelijke basis gelegd voor Taric, een geïntegreerd tarief van de EU, en wordt een gemeenschappelijk stelsel geïntroduceerd voor de codering en indeling van goederen, ook wel de gecombineerde nomenclatuur (GN) genoemd, dat essentieel is voor de verwerking en publicatie van handelscijfers van de EU.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 10 september 1987 van toepassing.

ACHTERGROND

Taric, het geïntegreerde tarief van de EU, is een database waarin handels- en landbouwwetgeving en douanetarieven zijn samengebracht. Dit garandeert een uniforme toepassing door EU-landen en biedt een helder overzicht van alle maatregelen die moeten worden genomen door diegenen die zijn betrokken bij het importeren of exporteren van goederen naar of vanuit de EU.

Voor meer informatie, zie:

KERNBEGRIPPEN

Gemeenschappelijk douanetarief: de combinatie van de indeling van goederen en de accijnstarieven die van toepassing zijn op elke goederensoort, en die binnen de gehele EU van toepassing is.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1-675)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EEG) nr. 2658/87 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/396 van de Commissie van 13 maart 2018 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 71 van 14.3.2018, blz. 36-37)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/507 van de Commissie van 26 maart 2018 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 83 van 27.3.2018, blz. 11-12)

Laatste bijwerking 07.02.2019