Uniforme voorwaarden voor het verhandelen van veilige producten in de EU (markering van overeenstemming)

SAMENVATTING VAN:

Besluit nr. 768/2008/EG — een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten in de EU

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

In dit besluit staan gemeenschappelijke beginselen en procedures waaraan EU-wetgeving moet voldoen bij het harmoniseren van voorwaarden voor het verhandelen van producten in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER).

Ook staan hierin referentie-eisen die moeten worden opgenomen wanneer productwetgeving wordt herzien. Als zodanig is het dus een sjabloon voor toekomstige harmonisatiewetgeving.

In dit besluit staan de regels voor CE-markering*.

KERNPUNTEN

In het besluit staan duidelijke definities voor relevante termen als „fabrikanten” , „in de handel brengen” , „terugroepen” of „uit de handel nemen” van producten.

Er wordt een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheid gegeven voor fabrikanten, importeurs en distributeurs langs de productketen.

Fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten aan relevante wetgeving voldoen en de juiste procedure voor conformiteitsbeoordeling* volgen. Zij moeten de CE-markering op het product zetten zodra naleving is aangetoond.

Importeurs moeten ervoor zorgen dat de fabrikant aan de - juiste procedure voor conformiteitsbeoordeling voldoet en dat de noodzakelijke documentatie en CE-markering met het product worden meegeleverd.

Distributeurs moeten de nodige zorgvuldigheid betrachten en controleren of het product de benodigde documentatie en CE-markering heeft.

Er wordt een gemeenschappelijke set van verschillende overeenstemmingsbeoordelingsprocedures, bekend onder de naam modules, geleverd. Wetgevers moeten kiezen welke procedure het meest geschikt is, afhankelijk van het risico dat een product kan vormen.

Er zijn uniforme regels opgesteld voor aanwijzende en toezichthoudende aangemelde instanties die de conformiteitsbeoordelingen op basis van EU-wetgeving uitvoeren. In de regels staan hun verantwoordelijkheden wanneer er een productconformiteitsbeoordeling door derden (bijv. een overeenstemmingscertificatie door een onafhankelijke instantie) nodig is.

Regels voor markttoezicht reguleren producten die een risico voor de gezondheid of veiligheid vormen of die niet aan de relevante wetgeving voldoen.

KERNBEGRIPPEN

* CE-markering: deze markering geeft aan dat een product aan de geldende gezondheids-, veiligheids- en milieu-eisen voldoet en een relevante productconformiteitsbeoordeling heeft ondergaan.

* Conformiteitsbeoordeling: het proces waarmee wordt bevestigd dat een product voldoet aan de eisen voor processen, diensten, systemen, personen of instanties.

ACHTERGROND

Voor bedrijven betekent een CE-markering dat hun product vrijelijk door de hele Europese Economische Ruimte (EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) kan bewegen. Voor consumenten betekent het dat het artikel dat ze kopen aan Europese productwetgeving voldoet.

BESLUIT

Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit nr. 768/2008/EG

9.7.2008

PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82-128

Laatste bijwerking 22.10.2015