Bevoegdheid en toepasselijk recht op het gebied van erfopvolging en Europese erfrechtverklaring

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 650/2012 inzake erfopvolging en betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op alle burgerrechtelijke aspecten van de erfopvolging in de nalatenschappen van overleden personen.

Ze is niet van toepassing op:

Onderdelen van het burgerlijk recht anders dan het erfrecht, zoals huwelijksvermogensstelsels, schenkingen en pensioenregelingen, vallen niet onder de verordening.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het toepasselijk recht regelt bijvoorbeeld:

Erkenning en tenuitvoerlegging

De toepassing van één enkel rechtsstelsel door één autoriteit op een internationale erfopvolging voorkomt parallelle procedures, eventueel met tegenstrijdige rechterlijke beslissingen. Dit zorgt er ook voor dat beslissingen die zijn gegeven in een EU-land worden erkend in de hele EU zonder dat een speciale procedure is vereist. Beslissingen die uitvoerbaar zijn in het EU-land waar deze zijn gegeven, zijn uitvoerbaar in een ander EU-land wanneer, op verzoek van een belanghebbende partij, deze daar uitvoerbaar zijn verklaard door de plaatselijke rechtbank.

Europese erfrechtverklaring

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 5 juli 2012 in werking.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op het Europese portaal voor e-justitie.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 107-134)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 650/2012 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1329/2014 van de Commissie van 9 december 2014 tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 30-84). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 25.01.2016(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.