Overeenkomst met de Verenigde Staten betreffende uitlevering

 

SAMENVATTING VAN:

Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de VS

Besluit 2009/820/GBVB betreffende de sluiting van de overeenkomsten betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de EU en de VS

Besluit 2003/516/EG inzake de ondertekening van de overeenkomsten betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de EU en de VS

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN HET BESLUIT?

In de overeenkomst worden de voorwaarden vastgesteld met betrekking tot de uitzetting van plegers van strafbare feiten tussen de EU en de VS om de bestaande betrekkingen inzake de samenwerking bij uitlevering te verbeteren.

Met het besluit wordt namens de EU de overeenkomst met de VS inzake uitzetting gesloten.

KERNPUNTEN

De overeenkomst vormt een aanvulling op de bilaterale uitleveringsverdragen tussen de EU-landen en de VS, en de bestaande betrekkingen inzake de samenwerking bij uitlevering worden erdoor verbeterd.

Feiten die tot uitlevering kunnen leiden

Feiten die tot uitlevering kunnen leiden, omvatten:

Indien het aangezochte land uitlevering toestaat voor een feit dat tot uitlevering kan leiden, moet het ook uitlevering toestaan voor elk ander in het verzoek genoemd strafbaar feit, mits het andere feit strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf van een jaar of minder en aan alle andere voorwaarden voor uitlevering is voldaan.

Uitleveringsverzoeken

Uitleveringsprocedures

DATUM VAN INWERKINGTREDING

De overeenkomst is op 1 februari 2010 in werking getreden.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 27-33)

Besluit 2009/820/GBVB van de Raad van 23 oktober 2009 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika en de overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (PB L 291 van 7.11.2009, blz. 40-41)

Besluit 2003/516/EG van de Raad van 6 juni 2003 inzake de ondertekening van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 25-26)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit 2009/933/GBVB van de Raad van 30 november 2009 inzake de uitbreiding, ten aanzien van de Europese Unie, van het territoriale toepassingsgebied van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (PB L 325 van 11.12.2009, blz. 4-5)

Informatie over de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende uitlevering en de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (PB L 323 van 10.12.2009, blz. 11)

Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten — Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1-20)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2002/584/JBZ werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste bijwerking 05.12.2019