Overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken

 

SAMENVATTING VAN:

Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de EU en de VS

Besluit 2009/820/GBVB betreffende de sluiting namens de EU van de overeenkomsten betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika

Besluit 2003/516/EG inzake de ondertekening van de overeenkomsten tussen de EU en de VS betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN HET BESLUIT?

KERNPUNTEN

De EU-landen en de VS passen de voorwaarden van deze kaderovereenkomst toe op hun bilaterale wederzijdse-rechtshulpverdragen. Bij het ontbreken van een dergelijk verdrag, verbinden de EU en de VS zich ertoe te waarborgen dat de overeenkomst wordt toegepast.

Indien de bestaande bilaterale verdragen tussen EU-landen en de VS niet verenigbaar zijn met de overeenkomst, prevaleert het EU-kader.

Wederzijdse rechtshulp in strafzaken

Rechtshulp aan administratieve autoriteiten

Bescherming van persoonsgegevens

Herziening van de overeenkomst

Overeenkomstig artikel 17 van de overeenkomst, hebben de EU en de VS het functioneren van de overeenkomst in 2015-2016 aan een herziening onderworpen. De conclusie van de herziening is dat de overeenkomst, over het algemeen, een succes is gebleken. Het herzieningsproces heeft ook geleid tot aanbevelingen om het functioneren in de praktijk van de betrekkingen tussen de EU en de VS op het gebied van wederzijdse rechtshulp in strafzaken te verbeteren, onder meer door een betere uitwisseling van kennis tussen rechtsbeoefenaars met betrekking tot elkaars wetten en procedures en een beter gebruik van technologie om het verzenden van verzoeken en bewijsmateriaal en de algemene communicatie te bespoedigen.

DATUM VAN INWERKINGTREDING

De overeenkomst is op maandag 1 februari 2010 in werking getreden. De overeenkomst werd in de EU-landen ten uitvoer gelegd door middel van bilaterale instrumenten.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 34-42)

Besluit 2009/820/GBVB van de Raad van 23 oktober 2009 betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika en de overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (PB L 291 van 7.11.2009, blz. 40-41)

Besluit 2003/516/EG van de Raad van 6 juni 2003 inzake de ondertekening van de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in strafzaken (PB L 181 van 19.7.2003, blz. 25-26)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (PB L 336 van 10.12.2016, blz. 3-13)

Informatie over de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende uitlevering en de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (PB L 323 van 10.12.2009, blz. 11)

Laatste bijwerking 16.04.2019