Betere bescherming voor slachtoffers in strafprocedures

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2012/29/EU – minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

In de richtlijn zijn de volgende rechten vastgelegd:

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is 15 november 2012 in werking getreden. Eu-landen moesten de richtlijn voor 16 november 2015 opnemen in hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

De richtlijn vervangt het Europese Kaderbesluit betreffende de status van het slachtoffer in de strafprocedure (2001/220/JBZ).

BESLUIT

Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 57–73)

Laatste bijwerking 15.02.2016