EU-samenwerking in strafzaken — bescherming van persoonsgegevens (tot 2018)

 

SAMENVATTING VAN:

Kaderbesluit 2008/977/JBZ — bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

WAT IS HET DOEL VAN DIT KADERBESLUIT?

Het doel van het kaderbesluit is het beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van personen bij de verwerking van hun persoonsgegevens voor de preventie, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Gegevensverwerking

Verstrekking van gegevens

Rechten van betrokkenen

Beveiliging van gegevensverwerking

Intrekking

Richtlijn 2008/977/JBZ wordt ingetrokken door Verordening (EU) 2016/680 met ingang van 6 mei 2018.

VANAF WANNEER IS HET KADERBESLUIT VAN TOEPASSING?

Het kaderbesluit is sinds 19 januari 2009. van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60-71)

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties aan Besluit 2008/977/JBZ werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen als referentie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89-131)

Laatste bijwerking 26.10.2016