Verbintenissen uit overeenkomst in de EU — Vaststellen welk nationaal recht van toepassing is

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 593/2008 — het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

De verordening is niet van toepassing op fiscale zaken, douanezaken en administratiefrechtelijke zaken, of zaken aangaande bewijs en rechtspleging tijdens rechtszaken. De verordening is ook niet van toepassing op verbintenissen aangaande:

Werkingssfeer van het toepasselijke recht

De verordening stelt vast welk nationaal recht van toepassing is op verschillende aspecten van overeenkomsten, waaronder:

Rechtskeuze

Toepasselijk recht bij gebreke van een rechtskeuze

Wanneer de partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt, worden de regels bepaald door het type overeenkomst:

Indien een overeenkomst echter nauwer verbonden is met een ander land, is het recht van dat andere land van toepassing. Dit is tevens van toepassing indien het toepasselijke recht niet is vast te stellen.

Specifieke overeenkomsten

Voor bepaalde typen overeenkomsten bevat de verordening tevens de mogelijkheden voor de rechtskeuze en bepaalt deze het toepasselijke recht bij gebrek aan een keuze. Dit zijn onder andere:

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing op overeenkomsten die na 17 december 2009 zijn gesloten.

ACHTERGROND

Verbintenissen uit overeenkomst en niet-contractuele verbintenissen

KERNBEGRIP

* Verjaring: de rol die tijd speelt bij het instellen en beëindigen van rechten

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB L 177 van 4.7.2008, blz. 6–16)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 593/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40–49)

Verordening (EU) nr. 1259/2010 van de Raad van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed (PB L 343 van 29.12.2010, blz. 10-16)

Laatste bijwerking 11.01.2016