Intensivering van grensoverschrijdende samenwerking (Verdrag van Prüm)

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2008/615/JBZ — grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

Dit besluit moet de grensoverschrijdende samenwerking tussen de politiële en justitiële autoriteiten van EU-landen verbeteren om terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit beter te kunnen bestrijden. Het is met name gericht op de geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Het is tevens gericht op grootschalige evenementen en de bestrijding van terrorisme.

Het besluit vloeit voort uit een multilateraal verdrag dat in 2005 door België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk werd ondertekend. Het is omgevormd tot een bindend rechtsinstrument voor alle EU-landen. De Raad heeft vervolgens het Verdrag van Prüm en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen aangenomen.

KERNPUNTEN

Het besluit bevat regels op het gebied van:

Oprichting van nationale databanken en geautomatiseerde toegang tot gegevens

Gegevensverstrekking in het kader van grootschalige evenementen

Verstrekking van informatie ter voorkoming van terrorisme

In individuele gevallen en met bepaalde beperkingen kunnen EU-landen elkaar de volgende gegevens verstrekken om terroristische aanslagen te voorkomen:

Andere maatregelen ter intensivering van de grensoverschrijdende politiële samenwerking

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 26 augustus 2008 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

KERNBEGRIPPEN

Dactyloscopische gegevens: beelden van vingerafdrukken, van latente vingerafdrukken (latente afdrukken zijn afdrukken die onzichtbaar zijn voor het blote oog en die vakkundig moeten worden geanalyseerd), van handpalmafdrukken en van latente handpalmafdrukken alsook de sjablonen van die beelden, wanneer deze zijn opgeslagen en behandeld in een geautomatiseerde databank.
Niet-coderend gedeelte van het DNA: chromosoomgebieden die geen genetische uitdrukking bevatten, d.w.z. waarvan niet bekend is dat zij voorzien in functionele eigenschappen van een organisme.
Geautomatiseerde bevraging: een onlinetoegangsprocedure voor het raadplegen van de gegevensbanken van één, verscheidene of alle EU-landen of van de deelnemende landen.
DNA-profiel: een letter- of een cijfercode die een set identificatiekenmerken van het niet-coderende gedeelte van een geanalyseerd menselijk DNA-monster vertegenwoordigt.
Hit/no hit-systeem: partijen verlenen elkaar beperkte toegang tot de linkgegevens in hun nationale DNA- en vingerafdrukdatabanken. Ook verlenen zij het recht deze gegevens te gebruiken voor geautomatiseerde controles van vingerafdrukken en DNA-profielen. De persoonlijke informatie met betrekking tot de linkgegevens is niet beschikbaar voor de verzoekende partij.
Niet-persoonsgebonden gegevens: gegevens met individuele DNA-profielen die kunnen worden gebruikt om een overeenkomst of „hit” vast te stellen, maar waarmee de identiteit van de betrokkene niet wordt bekendgemaakt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1-11)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/617 van de Raad van 27 maart 2017 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Griekenland (PB L 89 van 1.4.2017, blz. 4-5)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/618 van de Raad van 27 maart 2017 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Denemarken (PB L 89 van 1.4.2017, blz. 6-7)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/943 van de Raad van 18 mei 2017 over de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland en ter vervanging van de Besluiten 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU (PB L 142 van 2.6.2017, blz. 84-86)http://publications.europa.eu/resource/celex/32017D0943

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/944 van de Raad van 18 mei 2017 betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland, en ter vervanging van Besluit 2014/911/EU (PB L 142 van 2.6.2017, blz. 87-88)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/945 van de Raad van 18 mei 2017 betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU (PB L 142 van 2.6.2017, blz. 89-92)http://publications.europa.eu/resource/celex/32017D0945

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/946 van de Raad van 18 mei 2017 betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland, en ter vervanging van de Besluiten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU en 2013/792/EU (PB L 142 van 2.6.2017, blz. 93-96)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/947 van de Raad van 18 mei 2017 betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije, en ter vervanging van Besluiten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU en 2014/264/EU (PB L 142 van 2.6.2017, blz. 97-99)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1866 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek (PB L 266 van 17.10.2017, blz. 6-7)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1867 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal (PB L 266 van 17.10.2017, blz. 8-9)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1868 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland (PB L 266 van 17.10.2017, blz. 10-11)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/254 van de Raad van 12 februari 2016betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland (PB L 47 van 24.2.2016, blz. 8-9)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2047 van de Raad van 18 november 2016 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Denemarken (PB L 318 van 24.11.2016, blz. 8-9)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/2048 van de Raad van 18 november 2016 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Denemarken (PB L 318 van 24.11.2016, blz. 10-11)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2009 van de Raad van 10 november 2015 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen (PBL 294 van 11.11.2015, blz. 70-71)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2049 van de Raad van 10 november 2015 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden (PB L 300 van 17.11.2015, blz. 15-16)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2050 van de Raad van 10 november 2015 betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België (PB L 300 van 17.11.2015, blz. 17-18)

Besluit van de Raad 2010/482/EU van 26 juli 2010 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, met inbegrip van de bijlage (PB L 238 van 9.9.2010, blz. 1-2)

Besluit 2008/616/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB L 210 van 6.8.2008, blz. 12-72)

Laatste bijwerking 04.05.2020