Zevende Kaderprogramma (2007-2013)

Onderzoek maakt deel uit van de “kennisdriehoek”, die de groei en de werkgelegenheid van de Europese Unie (EU) in een geglobaliseerde economie moet stimuleren. Het zevende kaderprogramma voor onderzoek voor de periode 2007-2013 biedt de EU de gelegenheid haar onderzoeksbeleid af te stemmen op haar economische en sociale ambities door de Europese onderzoeksruimte (EOR) te versterken. Om deze doelstelling te verwezenlijken, wil de Commissie het jaarlijkse budget van de EU op het gebied van onderzoek verhogen om zodoende meer nationale en particuliere investeringen te genereren. Bij de tenuitvoerlegging moet het zevende kaderprogramma eveneens voldoen aan de behoeften aan onderzoek en kennis, van de industrie en meer algemeen van het Europese beleid. Het kaderprogramma is gestructureerd rond vier hoofdprogramma’s en is sterk vereenvoudigd om het doeltreffender voor onderzoekers en toegankelijker te maken.

BESLUITEN

Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013).

Besluit nr. 969/2006/EG van de Raad van 18 december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2007-2011).

SAMENVATTING

Het zevende kaderprogramma is aangepast aan de behoeften van de EU op het gebied van groei en werkgelegenheid. Na een grootschalige openbare raadpleging zijn vier hoofddoelstellingen vastgesteld, die corresponderen met vier specifieke programma’s die de Europese onderzoeksinspanningen moeten structureren.

Vier belangrijke specifieke programma’s

Het programma Samenwerking heeft als doelstelling de samenwerking te bevorderen en in een grensoverschrijdend kader de banden tussen industrie en onderzoek nauwer aan te halen. Het doel is om op de belangrijkste onderzoeksgebieden een Europees leiderschap te creëren en te versterken. Het programma bestaat uit 9 thema’s, die in hun beheer zelfstandig zijn maar elkaar bij hun tenuitvoerlegging aanvullen:

Het programma Ideeën moet bijdragen tot een toename van grensverleggend onderzoek in Europa, dat wil zeggen tot de ontdekking van nieuwe kennis die ons wereldbeeld en onze manier van leven grondig verandert. Om dat te bereiken, ondersteunt de nieuwe Europese onderzoeksraad de meest ambitieuze en innovatieve onderzoeksprojecten. Voor deze nieuwe structuur aan het hoofd van het Europese onderzoek wil een wetenschappelijke raad de prioriteiten en wetenschappelijke strategieën op autonome wijze bepalen. Het doel is om de excellentie van het Europese onderzoek te versterken door concurrentie en risicobereidheid te bevorderen.

Het programma Mensen mobiliseert belangrijke financiële middelen om de loopbaanvooruitzichten van onderzoekers in Europa uit te breiden en meer jonge getalenteerde onderzoekers aan te trekken. De Commissie wil scholing en mobiliteit aanmoedigen teneinde het potentieel van het onderzoekspersoneel in Europa ten volle te benutten. Dit programma is gebaseerd op het succes van de Marie Curie-acties, die Europese onderzoekers sinds meerdere jaren de mogelijkheid tot mobiliteit en scholing bieden.

Het programma Capaciteiten moet onderzoekers krachtige tools bieden om de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europese onderzoek te kunnen versterken. Het gaat erom nog meer te investeren in onderzoeksinfrastructuren in regio’s waar het minst wordt gepresteerd, in het opzetten van regionale onderzoeksclusters en in onderzoek ten behoeve van KMO’s. Het programma moet eveneens rekening houden met het belang van internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en de rol van wetenschap in de maatschappij.

Bovendien zal het zevende kaderprogramma de eigen acties van het Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek (JRC) financieren, evenals de in het Euratom-kaderprogramma vastgelegde acties op het gebied van:

Duurzame verandering

Het zevende kaderprogramma neemt van de voorgaande programma’s talrijke elementen over die een positieve invloed op het Europese onderzoek hebben gehad, zoals de projecten van groepen van Europese partners, die één van de belangrijkste aandachtspunten van het kaderprogramma zullen blijven. De Commissie neemt het kaderprogramma ook op in de Europese onderzoeksruimte, die alle activiteiten van de EU op dit gebied samenvoegt. De verlenging van de looptijd van het programma van vier tot zeven jaar symboliseert de bereidheid tot duurzaam handelen om het Europa van het onderzoek dynamischer te maken.

Met het behoud van de beste aspecten van de voorgaande programma’s voert het zevende kaderprogramma voor onderzoek nieuwe maatregelen in om de samenhang en de doeltreffendheid van het onderzoeksbeleid van de EU te verbeteren. De belangrijkste innovaties van dit kaderprogramma zijn:

Voorts is - zoals dat voor het zesde kaderprogramma het geval was - geen communautaire financiering voorzien voor verschillende onderzoeksgebieden:

Een vereenvoudigd kaderprogramma

Sinds 1984 hebben de verschillende kaderprogramma’s op het gebied van onderzoek geleid tot een toename in het aantal administratieve en financiële procedures die de EU-acties op het gebied van onderzoek omlijsten. De Commissie wil de vereenvoudiging die in het laatste kaderprogramma is geïntroduceerd, voortzetten, teneinde de doeltreffendheid van de financiering en het beheer van onderzoeksprojecten te verbeteren.

De specifieke maatregelen ter vereenvoudiging van de uitvoering van het kaderprogramma betreffen:

Een belangrijk en beslist noodzakelijk budget

De Commissie stelt voor de periode 2007-2013 een budget van 50 521 miljoen euro voor, of gemiddeld 7 217 miljoen euro per jaar. Dat vertegenwoordigt anderhalve maal het jaarlijkse budget van het zesde kaderprogramma (4 375 miljoen euro per jaar of een totale begroting van 17 500 miljoen euro over vier jaar). Deze begroting zal meer bepaald als volgt worden verdeeld:

Deze toename geeft het belang van onderzoek in de hernieuwde lancering van de Lissabonstrategie weer, die van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld beoogt te maken. Vanwege een gebrek aan financiële middelen heeft Europa in bepaalde sleutelgebieden voor onderzoek recentelijk grote kansen misgelopen. Uit hoofde van dit kaderprogramma zullen meer kwaliteitsprojecten kunnen worden gefinancierd en zal het innovatieve vermogen van de EU worden versterkt.

Kennis en technologie zijn de belangrijkste troeven van Europa en vormen de basis van groei en werkgelegenheid. Het kaderprogramma moet een hefboomeffect op de nationale uitgaven op het gebied van onderzoek hebben, zodat de onderzoeksinspanningen van Europa 3% van het BBP bereiken. De Commissie is voornemens haar rol van motor en coördinator ten volle te spelen, teneinde kennis in dienst van groei en werkgelegenheid te stellen.

Achtergrond

Sinds 1984 volgt de EU een beleid van onderzoek en technologische ontwikkeling dat is gebaseerd op meerjarige kaderprogramma’s. Het zevende kaderprogramma is het tweede sinds de lancering van de Lissabonstrategie in 2000 en moet in de komende jaren een cruciale rol spelen voor de groei en de werkgelegenheid in Europa. De Commissie wil de door het onderzoeks-, onderwijs- en innovatiebeleid gevormde “kennisdriehoek” ontwikkelen teneinde kennis in dienst te stellen van economische dynamiek en van vooruitgang op sociaal gebied en op het gebied van milieu.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding - vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 1982/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2013

-

L 412 van 30.12.2006

Besluit nr. 969/2006/EG

1.1.2007 – 31.12.2011

-

L 391 van 30.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 29 april 2009 betreffende de voortgang bij de uitvoering het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek van de EU [COM(2009) 209 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]. Het zevende kaderprogramma (KP7) past zich aan om de EU te helpen de nagestreefde koolfstofarme kenniseconomie te realiseren. Het beoogt publieke en private investeringen in O&O te stimuleren en zijn instrumenten te diversifiëren om de Europese toegevoegde waarde te maximaliseren.

KP7 is een cruciaal instrument om wetenschappelijke excellentie en technologische ontwikkeling te bevorderen, zeker in het huidige economische klimaat. KP7 draagt bij tot volgehouden onderzoeksinspanningen, zoals bijvoorbeeld de als deel van het Europees herstelplan opgestarte publiek-private partnerschapsinitiatieven voor groene auto’s, energie-efficiënte gebouwen en fabrieken van de toekomst.

De Commissie heeft een groep deskundigen opgedragen een tussentijdse evaluatie van KP7 uit te voeren, teneinde het effect ervan op de vorming van de Europese onderzoeksruimte te verbeteren. De conclusies van deze evaluatie zullen mede richting geven aan de opkomende discussies over toekomstige financiële kaders van de Europese Unie, de Lissabonstrategie na 2010 en het volgende kaderprogramma.

Verordening (Euratom) nr. 1908/2006 van de Raad van 19 december 2006 tot vaststelling van de regels voor deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2011). Het voorstel heeft betrekking op de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom (2007-2011). Het document bestaat uit vier hoofdstukken: de inleidende bepalingen (onderwerp, definities en vertrouwelijkheid), de deelname aan acties onder contract (voorwaarden, procedurele aspecten, enz.), de regels voor verspreiding en gebruik en toegangsrechten (eigendom, bescherming, publicatie, verspreiding en gebruik, en toegangsrechten voor background en foreground) en de specifieke regels voor deelname aan activiteiten op grond van het thematische gebied “onderzoek inzake fusie-energie”.

Verordening (EG) nr. 1906/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot vaststelling van de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma, en voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten (2007-2013) [Publicatieblad L 391 van 30.12.2006]. Deze verordening heeft betrekking op de regels voor de deelname van de ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (2007-2013) en omvat vier hoofdstukken: de inleidende bepalingen, de deelname aan de acties onder contract, de Europese Investeringsbank en de regels voor verspreiding en gebruik en toegangsrechten.

Laatste wijziging: 07.01.2010