Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid: communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013

De communautaire strategische richtsnoeren vormen een belangrijk element van het nieuwe cohesiebeleid na 2007. Op basis van de strategische richtsnoeren stellen de lidstaten hun prioriteiten op het gebied van het cohesiebeleid vast. De richtsnoeren dragen bij tot de verwezenlijking van andere communautaire prioriteiten, met name die welke voortvloeien uit de strategie van Lissabon en de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid. Zij hebben hoofdzakelijk betrekking op investeringen, werkgelegenheid, kennis en innovatie, territoriale cohesie en samenwerking.

BESLUIT

Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie [Publicatieblad L 291 van 21.10.2006].

SAMENVATTING

De strategische richtsnoeren voor het cohesiebeleid na 2007 bevatten twee doelstellingen:

Heractivering van de strategie van Lissabon

Naar aanleiding van de Europese Raad van maart 2005, is de strategie van Lissabon nieuw leven ingeblazen door middel van een partnerschap voor groei en werkgelegenheid. Vanuit het oogpunt van deze strategie moet het cohesiebeleid zich richten op de bevordering van een duurzame groei, op het concurrentievermogen en op de werkgelegenheid.

In de strategische richtsnoeren worden de gebieden vastgesteld waarop het cohesiebeleid kan bijdragen tot de verwezenlijking van andere communautaire prioriteiten, met name die welke voortvloeien uit de strategie van Lissabon. Ze zijn ook in overeenstemming met de geïntegreerde richtlijnen voor groei en werkgelegenheid.

Prioriteiten van de strategische richtsnoeren

De strategische richtsnoeren zijn toegespitst op drie prioriteiten:

Strategische richtsnoeren 2007-2013

Uitgaande van deze prioriteiten beogen de richtsnoeren:

Investeringen en werkgelegenheid

Om Europa en zijn regio's aantrekkelijker te maken voor beleggers en werknemers voorziet de mededeling in drie groepen maatregelen.

In de eerste plaats moeten de vervoersinfrastructuren uitgebreid en verbeterd worden. Daartoe moeten de lidstaten de prioriteit geven aan de 30 projecten van Europees belang, en voorzien in investeringen in secundaire verbindingen. Daarnaast moet de toegankelijkheid tot de spoorweginfrastructuur gestimuleerd worden en de aansluiting van geïsoleerde gebieden op het Trans-Europese netwerk (TEN-T). Evenzeer is het van belang dat het milieuaspect van de vervoersnetwerken en de ontwikkeling van zeevervoer over korte afstand aangemoedigd worden.

In de tweede plaats moeten de synergieën tussen milieubescherming en groei versterkt worden om voor duurzame economische groei, innovatie en het scheppen van arbeidsplaatsen te zorgen. Daartoe wordt in de mededeling aanbevolen om in infrastructuur te investeren, aantrekkelijke voorwaarden voor ondernemingen en hun personeel te scheppen en maatregelen te ondernemen om risico's te vermijden. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de verplichtingen die in Kyoto door de EU zijn aangegaan.

In de derde plaats moet de afhankelijkheid van traditionele energiebronnen verminderd worden door energie-efficiëntieverbetering en door het gebruik van hernieuwbare energie.

Kennis en innovatie

De doelstellingen met betrekking tot groei en werkgelegenheid vereisen een structurele verandering van de economie en een verschuiving naar op kennis gebaseerde activiteiten. Om dat te bereiken is het nodig:

Werkgelegenheid

Om meer en betere arbeidsplaatsen te scheppen, moet het cohesiebeleid erop gericht zijn de uitdagingen aan te gaan die in de Europese werkgelegenheidsstrategie beklemtoond worden. Met name is het van belang meer mensen op de arbeidsmarkt aan te trekken en daar te houden, en de socialezekerheidsstelsels te moderniseren.

Bovendien moet het aanpassingsvermogen van de arbeidskrachten en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt verbeterd worden, waarbij in menselijk kapitaal wordt geïnvesteerd door de verbetering van onderwijs en kwalificatie. In samenhang met deze maatregelen is het nodig dat de administratieve capaciteit van de openbare besturen en diensten ontwikkeld wordt en dat de gezondheid van de werknemers beschermd wordt.

Territoriale samenhang en samenwerking

Het cohesiebeleid moet op de specifieke behoeften en kenmerken van de afzonderlijke gebieden afgestemd worden al naar gelang de knelpunten en mogelijkheden die uit hun geografische situatie voortvloeien. De territoriale dimensie heeft met name betrekking op de volgende thema's:

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 5 juli 2005 “Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid - Communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013” [COM(2005) 299 def. Niet verschenen in het Publicatieblad].

STRATEGIE VAN LISSABON

Communicatie van de Commissie van 12 december 2006 aan de Europese Voorjaarsraad voor de tenuitvoerlegging van de hernieuwde strategie van Lissabon voor groei en werkgelegenheid « A year of delivery » [COM(2006) 816 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]. (Document alleen beschikbaar in het Engels).

Mededeling van de Commissie van 14 november 2006 "Economische hervormingen en concurrentievermogen: de belangrijkste boodschappen uit het verslag over het Europese concurrentievermogen 2006" [COM(2006) 697 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie van 12 oktober 2006 aan de Europese Raad. "Een innovatiegezind, modern Europa" [COM(2006) 598 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie van 25 januari 2006 aan de Europese Voorjaarsraad. "Tijd voor een hogere versnelling - Het nieuwe partnerschap voor groei en werkgelegenheid" [COM(2006) 30 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie van 20 oktober 2005 aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Europese waarden in een geglobaliseerde wereld - Bijdrage van de Commissie aan de ontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders" [COM(2005) 525 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie van 20 juli 2005 "Gemeenschappelijke acties voor groei en werkgelegenheid: het communautair Lissabon-programma" [COM(2005) 330 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 25.01.2007