Gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

De hiërarchie van NUTS

Voor elke lidstaat is er een hiërarchie van drie niveaus van regionale onderverdelingen die gebaseerd zijn op minimum- en maximumdrempels van de bevolking:

Het derde niveau is een onderverdeling van het tweede niveau, het tweede niveau van het eerste niveau en het eerste niveau van de landen. NUTS dekt het lokale (gemeentelijke) niveau niet. Indien de bevolking van een EU-land als een geheel onder de minimumdrempel voor een bepaald NUTS-niveau zit, vormt het land zelf een territoriale NUTS-eenheid van dat niveau.

Nomenclatuurcriteria

De bestaande administratieve eenheden in de EU-landen moeten in de NUTS meegerekend worden. Het NUTS-niveau waarmee een bestaand administratief niveau overeenkomt, wordt bepaald op basis van de gemiddelde bevolkingsomvang van de administratieve eenheden, en wel als volgt:

Niveau

Minimumbevolking

Maximumbevolking

NUTS 1

3 miljoen

7 miljoen

NUTS 2

800 000

3 miljoen

NUTS 3

150 000

800 000

Indien er voor een bepaald niveau in de nomenclatuur geen bestaand administratief niveau is van een adequaat formaat in een EU-land, dient dat niveau vastgesteld te worden door een voldoende aantal kleinere naburige administratieve eenheden bij elkaar op te tellen. De aldus ontstane eenheden vormen een „niet-administratief niveau” waarop elke niet-administratieve eenheid bovenstaande bevolkingsdrempels dient te respecteren.

De huidige NUTS-nomenclatuur, geldig vanaf 1 januari 2015, bevat 98 regio’s op NUTS-niveau 1, 276 regio’s op NUTS-niveau 2 en 1 342 regio’s op NUTS-niveau 3. Verordening (EU) nr. 1319/2013 voorziet in de opsplitsing in NUTS-niveaus 1, 2 en 3 zoals deze van kracht is vanaf 1 januari 2015.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing sinds 11 juli 2003.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1-41)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1059/2003 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 11/2008 van de Commissie van 8 januari 2008 tot invoering van Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS), wat de indiening van tijdreeksen voor de nieuwe regionale indeling betreft (PB L 5 van 9.1.2008, blz. 13-14)

Verordening (EU) nr. 99/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende het Europees statistisch programma 2013-2017 (PB L 39 van 9.2.2013, blz. 12-29)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 04.11.2016