Productie en etikettering van biologische producten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake biologische productie en de etikettering van biologische producten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Bij deze verordening wordt een juridisch kader voor biologische producten vastgesteld. Zij bevat de basisdoelstellingen en algemene beginselen voor biologische landbouw en voorziet in voorschriften inzake productie, etikettering, controles en handel met niet-EU-landen.

Door de harmonisatie van de regels betreffende de productie en etikettering van en controle op biologische producten, beoogt de verordening te zorgen voor

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Het kader is van toepassing op:

Doelstellingen en beginselen

De doelstellingen zijn gericht op een duurzame landbouw en productiekwaliteit, waarmee in de behoeften van de consument moet worden voorzien.

De algemene beginselen betreffen bijvoorbeeld de specifieke productiemethoden, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een strikte beperking van door chemische synthese verkregen productiemiddelen.

Bij de verordening worden ook specifieke beginselen vastgesteld die betrekking hebben op de landbouw, de verwerking van biologische levensmiddelen en biologisch diervoeder.

Productievoorschriften

Op grond van de algemene voorschriften voor biologische productie zijn genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) in alle vormen verboden. Dankzij etiketteringsvoorschriften kunnen marktdeelnemers ervoor zorgen dat dit verbod wordt nageleefd. Het gebruik van ioniserende straling is eveneens verboden.

Marktdeelnemers die beide productievormen in de landbouw (biologische en niet-biologische) naast elkaar willen laten bestaan, moeten dieren en gronden gescheiden houden.

Bij de biologische plantaardige productie gelden bepaalde voorschriften inzake:

Wilde planten die in bepaalde gebieden worden geoogst, worden eveneens als biologische producten aangemerkt als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot de oogst en het gebied van herkomst (bv. de plaats waar ze worden verzameld is ten minste drie jaar niet behandeld met producten die niet zijn toegestaan). Ook zeewier kan als biologisch product worden beschouwd, voor zover het productiegebied en de oogst voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Bij de biologische dierlijke productie gelden bepaalde voorschriften inzake:

Voor aquacultuurdieren gelden soortgelijke specifieke voorschriften.

De Commissie staat het gebruik van een beperkt aantal producten en stoffen toe in de biologische landbouw. Deze producten kunnen bestemd zijn voor de bescherming van gewassen, diervoeders en het schoonmaken van installaties die worden gebruikt bij de dierlijke en de plantaardige productie. De Commissie kan ook bepaalde grenzen en voorwaarden vaststellen voor het gebruik van deze producten.

Voor landbouwbedrijven waar begonnen wordt met biologische productie, is voorzien in een omschakelingsperiode — een overgangsfase tijdens welke biologische productie gerespecteerd moet worden. De verordening bevat regels die van toepassing zijn op deze omschakelingsperiode.

Verwerkt biologisch diervoeder moet biologische grondstoffen bevatten en mag niet worden verwerkt met behulp van chemische oplosmiddelen. Verwerkte levensmiddelen moeten hoofdzakelijk biologische ingrediënten van agrarische oorsprong bevatten. Niet-biologische ingrediënten mogen slechts worden gebruikt indien zij door de Commissie zijn toegelaten. Voor de productie van biologische gist mogen alleen biologisch geproduceerde substraten en andere toegelaten ingrediënten worden gebruikt.

De Commissie kan voorzien in afwijkingen van de bepalingen inzake de doelstellingen, de productievoorschriften en de etikettering. Deze afwijkingen moeten tijdelijk zijn en zich beperken tot specifieke gevallen.

Etikettering

Op etiketten, in reclame en in handelsdocumenten mogen termen als „eco” en „bio” worden gebruikt om een biologisch product, of de ingrediënten of grondstoffen ervan, te beschrijven.

De etikettering van een biologisch product moet goed zichtbaar zijn op de verpakking en een verwijzing bevatten naar het controleorgaan dat het betrokken product certificeert.

Sinds 1 juli 2010 zijn het gebruik van het EU-logo op biologische levensmiddelen en de aanduiding van de plaats van herkomst van de grondstoffen van de producten verplicht. Deze aanduiding moet binnen hetzelfde gezichtsveld van het EU-logo worden weergegeven.

Controles

De naleving van de bepalingen van deze verordening wordt gegarandeerd aan de hand van een controlesysteem op basis van Verordening (EG) nr. 882/2004 en door de Commissie vastgestelde voorzorgs- en controlemaatregelen. Dit controlesysteem garandeert de traceerbaarheid van de levensmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 178/2002.

De aard en de frequentie van de controles worden bepaald op basis van een beoordeling van het risico op inbreuken. De controles worden georganiseerd door autoriteiten die door de EU-landen worden aangewezen. Deze autoriteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden controletaken delegeren aan geaccrediteerde organen, maar zij blijven verantwoordelijk voor het toezicht op de verrichte controles en het toekennen van vrijstellingen. De EU-landen moeten de Commissie regelmatig in kennis stellen van de lijst van autoriteiten en controleorganen.

De autoriteiten moeten ook de activiteiten controleren van elke marktdeelnemer die betrokken is bij het in de handel brengen van een biologisch product, voordat het product in de handel wordt gebracht.

Na deze controle krijgt de marktdeelnemer een certificering dat de verordening in acht werd genomen. In geval van onregelmatigheden zorgt de autoriteit ervoor dat de etiketten van de betrokken producten geen verwijzing naar de biologische productiemethode bevatten.

Handel met niet-EU-landen

Producten uit niet-EU-landen mogen ook als biologische producten op de EU-markt worden verkocht voor zover de verordening in acht is genomen en de producten zijn gecontroleerd. Deze controle kan worden verricht door een door de EU erkend orgaan of een geaccrediteerd controleorgaan.

Het in de handel brengen en statistisch toezicht

Het in de handel brengen van een biologisch product mag niet worden belemmerd door een andere autoriteit van een EU-land dan de autoriteit die het product heeft gecontroleerd.

De Commissie voert statistisch toezicht uit op basis van door de EU-landen verstrekte gegevens. De Commissie wordt bij de vaststelling van de beleidslijnen inzake de biologische landbouw bijgestaan door het Regelgevend Comité voor biologische productie.

Intrekking

Verordening (EU) 2018/848 komt met ingang van 1 januari 2021 in de plaats van Verordening (EU) nr. 834/2007, die op die datum wordt ingetrokken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 januari 2009.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1-23)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 834/2007 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 1-92)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1-84)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 24.09.2018