Hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong

In Verordening (EG) nr. 853/2004 worden specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven vastgesteld. De verordening is een belangrijk onderdeel van het hygiënepakket van de Europese Unie met betrekking tot de wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

SAMENVATTING

Deze verordening heeft tot doel een hoog niveau van voedselveiligheid en volksgezondheid te waarborgen. Het is een aanvulling op Verordening (EG) nr. 852/2004 over de hygiëne van levensmiddelen, waarvan de bepalingen hoofdzakelijk betrekking hebben op de goedkeuring van exploitanten in de sector.

De bepalingen van de verordening zijn van toepassing op onverwerkte en verwerkte producten van dierlijke oorsprong. Ze zijn over het algemeen niet van toepassing op levensmiddelen die zowel producten van plantaardige als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten.

Landen van de Europese Unie (EU) moeten inrichtingen die producten van dierlijke oorsprong behandelen, registreren en waar nodig goedkeuring verlenen.

Sectorale benadering

De in de verordening vervatte regels voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong hebben betrekking op de volgende belangrijke sectoren: vlees, schaaldieren, vis en melk. In lijn met de traditionele productiemethoden stelt de verordening de nationale autoriteiten voor voedselveiligheid in staat om voor elke sector speciale voorwaarden voor hygiënevoorschriften toe te staan.

In de vleessector gelden deze regels bijvoorbeeld voor slachthuizen, het uitsnijden en uitbenen, het keurmerken, alsook de opslag, het transport en de rijping. Voor vlees van vrij wild moeten jagers worden opgeleid op het gebied van gezondheid en hygiëne.

De regels voor de schaal- en visserijproducten omvatten alles van de productie en vangst tot apparatuur, faciliteiten, verwerking en transport.

Vlees

Deze sector omvat als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (runderen, varkens, schapen en geiten), pluimvee en lagomorfen (gekweekte vogels/konijnen, hazen en knaagdieren), gekweekt wild, vrij wild, gehakt vlees, vleesbereidingen en mechanisch gescheiden vlees/separatorvlees (MSM) en vleesproducten.

De andere sectoren zijn:

In mei 2013 heeft de Europese Commissie voorstellen aangenomen voor een pakket maatregelen om de gezondheid en de veiligheid in de voedselproductieketen verder te verbeteren.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 853/2004

20.5.2004

-

PB L 139 van 30.4.2004

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

PB L 87 van 31.3.2009

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties in Verordening (EG) nr. 853/2004 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (PB L 338 van 22.12.2005).

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004).

Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004).

Richtlijn 2004/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 houdende intrekking van bepaalde richtlijnen inzake levensmiddelenhygiëne en tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG en 92/118/EEG van de Raad en van Beschikking 95/408/EG van de Raad (PB L 157 van 30.4.2004).

Laatste wijziging: 18.05.2014