Voedselveiligheid — Van boerderij tot bord

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne

SAMENVATTING

De EU tracht de levensmiddelenhygiëne in alle stadia van het productieproces te waarborgen, vanaf de primaire productiefase (vooral landbouw, jacht en visserij) tot aan de eindverbruiker. Deze EU-wetgeving is niet van toepassing op zaken met betrekking tot voeding, samenstelling, kwaliteit of de productie of bereiding van voedsel in huis.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening en bijbehorende bijlagen staan een aantal doelstellingen voor voedselveiligheid waaraan bedrijven die met voedsel werken moeten voldoen.

KERNPUNTEN

Het belangrijkste principe is dat iedereen die in de levensmiddelensector werkt tijdens elke fase van het productieproces hygiënepraktijken moet waarborgen.

Bijlage I bij de verordening is van toepassing op activiteiten in verband met primaire productie (d.w.z. landbouw, jacht of visserij), en omvat het vervoer, bewerking en opslag van primaire producten en het vervoer van levende dieren.

De algemene hygiënedoelstellingen in bijlage II zijn van toepassing op gebieden als:

bedrijfsruimten en apparatuur voor levensmiddelen

vervoersomstandigheden

levensmiddelenafval

watervoorziening

persoonlijke hygiëne en opleiding van personen die werkzaam zijn in de levensmiddelensector

onmiddellijke verpakking en verpakking

warmtebehandelingsprocessen.

Daarnaast moeten alle bedrijven in de levensmiddelensector Verordening (EG) nr. 853/2004 met regels voor voedsel van dierlijke oorsprong naleven.

Er kunnen soms uitzonderingen worden toegekend, bijvoorbeeld voor kleine bedrijven die rechtstreeks aan lokale klanten leveren. EU-landen mogen de regels aanpassen aan bepaalde lokale omstandigheden, mits de voedselveiligheid niet in gevaar komt.

Het HACCP-systeem

Bedrijven in de levensmiddelensector (anders dan deze die betrokken zijn in de akkerbouw of in veeteelt, jacht of visserij) moeten de beginselen van risicoanalyse en kritische controlepunten (hazard analysis and critical control points — HACCP) als onderdeel van de Codex Alimentarius toepassen Deze beginselen zijn echter geen vervanging voor officiële controles. Het doel is om:

kritische controlepunten te identificeren en toezicht te houden op procedures;

corrigerende maatregelen op te stellen;

procedures in te voeren om te controleren of maatregelen doeltreffend zijn;

verslagen bij te houden.

EU-landen moeten de ontwikkeling van nationale richtlijnen op basis van HACCP-beginselen stimuleren met eventueel Europese richtlijnen als dit nodig blijkt te zijn.

Indien vereist door nationale of EU-wetgeving moeten bedrijven in de levensmiddelensector worden erkend en moeten alle bedrijfsruimten voor levensmiddelen worden geregistreerd door de bevoegde autoriteit.

Levensmiddelen die in de EU worden ingevoerd en uitgevoerde levensmiddelen van dierlijke oorsprong moeten aan de EU-normen of aan gelijkwaardige voorschriften voldoen, alsook aan de eisen die het invoerende land eventueel oplegt.

Regels voor traceerbaarheid* die in het kader van Verordening (EG) nr. 178/2002 zijn geïmplementeerd zijn nu ook van toepassing op levensmiddelen die in de EU worden ingevoerd of uit de EU worden uitgevoerd met enkele nieuwe voorschriften.

Wanneer een bedrijf in de levensmiddelensector ontdekt dat een levensmiddel een ernstig risico voor de gezondheid vormt, moet het dat levensmiddel van de markt halen en verbruikers en de bevoegde autoriteit informeren.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 20 mei 2004 in werking getreden.

KERNBEGRIP

* Traceerbaarheid: de mogelijkheid om een levensmiddel of een voedselproducerend dier tijdens alle stadia van de productie, bewerking en distributie te traceren.

ACHTERGROND

Basiswetgeving op de website van de Europese Commissie — Voedselhygiëne.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54)

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 852/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1-26) Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 27–59) Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 24.11.2015