Actieplan ter bevordering van dierenwelzijn 2006-2010

De Europese Unie (EU) plant voor de periode 2006-2010 algemene maatregelen met het oog op de bescherming en het welzijn van dieren. De maatregelen hebben betrekking op betere normen, de ontwikkeling van onderzoek en indicatoren, de voorlichting van vakmensen en consumenten en internationale acties.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 23 januari 2006 over een communautair actieplan inzake de bescherming en het welzijn van dieren 2006-2010 [COM(2006) 13 – Publicatieblad C 49 van 28.2.2006].

SAMENVATTING

Het actieplan beschrijft de maatregelen die de Commissie tussen 2006 en 2010 wil nemen met het oog op de bescherming en het welzijn van dieren in de Europese Unie (EU) en de rest van de wereld. Het wil het EU-recht verduidelijken en voorstellen doen waar het tekortschiet.

De Commissie wil de volgende doelstellingen verwezenlijken:

Om deze doelstellingen te verwezenlijken moeten maatregelen worden genomen op vijf actiegebieden die met elkaar samenhangen:

Op het punt van minimumnormen wil het actieplan de bestaande EU-regelgeving aanscherpen op grond van recente wetenschappelijke inzichten, praktische ervaringen en internationale ontwikkelingen. Het wil deze minimumnormen ook uitbreiden tot soorten en kwesties die tot dusver niet onder de wetgeving vallen. Het dierenwelzijn zal voorts via andere beleidsmaatregelen – met name het gemeenschappelijk landbouwbeleid – worden bevorderd (bijvoorbeeld door aan financiële bijstand voorwaarden te koppelen of door bijstand in het kader van het beleid voor plattelandsontwikkeling te verlenen).

Het actieplan pleit voor meer onderzoek om lacunes te dichten en een stevige wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor het Europees beleid ter bevordering van de bescherming en het welzijn van dieren. Het stelt verder voor een Europees centrum of laboratorium op te richten om informatie over onderzoek en activiteiten te coördineren, te verzamelen en uit te wisselen. Het plan beklemtoont ook dat het op Europees vlak gedefinieerde "principe van de 3 v’s" (vervangen, verminderen en verfijnen) met betrekking tot dierproeven moet worden nageleefd.

Het plan wil standaardindicatoren voor dierenwelzijn ontwikkelen, die moeten garanderen dat de minimumnormen of strengere normen worden nageleefd. Het actieplan stelt ook voor een EU-label in te voeren om producten te promoten die worden geproduceerd met inachtneming van strengere regels inzake dierenwelzijn.

Het actieplan beklemtoont dat het zaak is vakmensen op te leiden – met name om goede praktijken te verspreiden – en de consumenten voor te lichten zodat ze bij hun aankopen een doordachte keuze kunnen maken.

Het actieplan verwacht dat de EU zich bij internationale instanties zoals het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (Organisation internationale des épizooties, OIE) en de Raad van Europa zal blijven inzetten voor strengere normen ter bevordering van het dierenwelzijn. Ook wordt erop aangedrongen het belang van deze normen bij de Wereldhandelsorganisatie te bepleiten. Het plan overweegt ook een nauwere samenwerking tussen de EU, de landen met hogere normen en de ontwikkelingslanden.

De maatregelen van het actieplan zullen regelmatig aan een follow-up worden onderworpen om de voortgang te evalueren en aanvullende acties na 2010 te programmeren.

Context

Het actieplan beantwoordt aan de beginselen van het aan het EG-Verdrag gehechte protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren. Dit protocol erkent dat dieren wezens met gevoel zijn en dat bij het formuleren en uitvoeren van het beleid op het gebied van landbouw, vervoer, onderzoek en interne markt met het welzijn van dieren rekening moet worden gehouden.

De impactstudie bij het actieplan geeft een overzicht van de verwachte voordelen van het plan, de bestaande wetgeving en de ondernomen onderzoeksactiviteiten.

Sinds 1974 is Europese wetgeving aangenomen om dieren te beschermen en hun welzijn te waarborgen bij het fokken, vervoeren en slachten.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 28 oktober 2009 – Opties voor etikettering inzake dierenwelzijn en de oprichting van een Europees netwerk van referentiecentra voor de bescherming en het welzijn van dieren [COM(2009) 584 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt]. De Commissie wil de Europese consument beter voorlichten op het gebied van dierenwelzijn. Daarom lanceert zij een debat over de etikettering van consumentenproducten. Door de consument in staat te stellen welzijnsvriendelijke producten te herkennen en te kiezen, wil de Commissie producenten aanmoedigen hun praktijken te verbeteren teneinde aan deze maatschappelijke vraag te voldoen.

Het verslag is bedoeld als leidraad voor het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s voor het debat, dat betrekking heeft op:

Laatste wijziging: 18.06.2010