Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) — Zorgen voor veilige levensmiddelen en veilige diervoeders in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 178/2002 — Algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

Verordening (EU) nr. 2019/1381 — Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Met Verordening (EU) 2019/1381 over de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen wordt voornamelijk Verordening (EG) nr. 178/2002 gewijzigd. Het heeft de volgende doelen.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EG) nr. 178/2002 is sinds 21 februari 2002 van toepassing.

De nieuwe regels uit wijzigingsverordening (EU) 2019/1381 zijn vanaf 27 maart 2021 van toepassing.

ACHTERGROND

Met Verordening (EU) 2019/1381 worden ook acht andere sectorale besluiten (d.w.z. besluiten met betrekking tot specifieke verwante sectoren) gewijzigd voor wat betreft transparantieaspecten:

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1-24)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 178/2002 werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Verordening (EU) 2019/1381 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 1829/2003, (EG) nr. 1831/2003, (EG) nr. 2065/2003, (EG) nr. 1935/2004, (EG) nr. 1331/2008, (EG) nr. 1107/2009 en (EU) 2015/2283 en Richtlijn 2001/18/EG (PB L 231 van 6.9.2019, blz. 1-28)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1-175)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (PB L 327 van 11.12.2015, blz. 1-22)

Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1-50)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1-6)

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4-17)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29-43)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1-23)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 22.10.2019