Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) — voor veilige levensmiddelen en diervoeders in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 178/2002 — algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 21 februari 2002 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1-24)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 178/2002 werden in het oorspronkelijke document opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van woensdag 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117, 5.5.2017, blz. 1-175)

Laatste bijwerking 12.10.2017