Stoffen die de ozonlaag afbreken

Om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen, neemt de EU geleidelijk stoffen die de ozonlaag afbreken uit de productie. Daartoe heeft ze de productie en verkoop van de gevaarlijkste stoffen, zoals chloorfluorkoolstoffen (cfk's), verboden en procedures vastgesteld voor andere stoffen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

SAMENVATTING

WAT DOET DE VERORDENING?

Ze stelt regels vast voor productie, invoer, uitvoer, verkoop, gebruik, terugwinning, recycling, regeneratie en vernietiging van stoffen die de ozonlaag beschadigen. Ze bepaalt de rapportagevoorschriften en maatregelen voor producten en apparaten die deze stoffen bevatten of gebruiken. Deze verordening is drie keer licht gewijzigd.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 januari 2010.

KERNBEGRIPPEN

Grondstof: een gereguleerde stof of nieuwe stof die van chemische samenstelling verandert tijdens een procedé waarbij ze volledig wordt omgezet en waarvan de emissies onbeduidend zijn.

Technische hulpstoffen: gereguleerde stoffen die als chemische hulpstoffen worden gebruikt in de in bijlage III genoemde toepassingen.

Voor meer informatie, zie de website van het directoraat-generaal Klimaat van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1005/2009

20.11.2009

Niet van toepassing, deze verordening is direct van kracht. De landen van de EU zijn wel verplicht om minimumopleidingseisen voor het betrokken personeel (1.1.2010) en de regels voor sancties (30.6.2011) vast te stellen.

PB L 286 van 31.10.2009, blz. 1-30

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 744/2010 van de Commissie

8.9.2010

-

PB L 218 van 19.8.2010, blz. 2-8

Verordening (EU) nr. 1087/2013 van de Commissie

25.11.2013

-

PB L 293 van 5.11.2013, blz. 28

Verordening (EU) nr. 1088/2013 van de Commissie

25.11.2013

-

PB L 293 van 5.11.2013, blz. 29-30

Latere wijzigingen en verbeteringen aan Verordening (EG) nr. 1005/2009 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Laatste bijwerking 02.04.2015