Bestrijding van de illegale houtkap

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 995/2010 betreffende de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening verbiedt dat illegaal gekapt hout in de EU op de markt wordt gebracht en bevat randvoorwaarden voor het op de markt brengen van hout en houtproducten in de EU.

KERNPUNTEN

Toezicht op de uitvoering en toegang tot informatie

De landen die onder de verordening vallen moeten elk jaar uiterlijk op 30 april aan het publiek en de Europese Commissie informatie verstrekken over de toepassing van deze verordening in het voorgaande kalenderjaar. De Commissie stelt ook een EU-breed overzicht ter beschikking van het publiek op basis van de door alle EU-landen ingediende gegevens.

De Commissie moet uiterlijk op 3 december 2021 en vervolgens om de vijf jaar de werking en de doeltreffendheid van deze verordening evalueren aan de hand van de elk jaar ontvangen informatie en de ervaringen in verband met de toepassing ervan.

ACHTERGROND

Illegale houtkap* is een zeer ernstig ecologisch, economisch en sociaal probleem dat bijdraagt aan klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit, gederfde inkomsten, (soms gewapende) conflicten over land en hulpbronnen, en corruptie.

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Zorgvuldigheid: een oefening in risicobeheer om het risico tot een minimum te beperken dat illegaal gekapt hout (of producten die dat bevatten) te koop wordt aangeboden op de EU-markt.
Illegale houtkap: het kappen van hout in strijd met de wetten van het land waar wordt gekapt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23-34)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 995/2010 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 van de Commissie van 23 februari 2012 inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 115 van 27.4.2012, blz. 12-16)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie van 6 juli 2012 houdende gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en de aard van de controles op de toezichthoudende organisaties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 177 van 7.7.2012, blz. 16-18)

Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PB L 347 van 30.12.2005, blz. 1-6)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1024/2008 van de Commissie van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2173/2005 van de Raad inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap (PB L 277 van 18.10.2008, blz. 23-29)

Laatste bijwerking 29.08.2019