OLAF (Europees Bureau voor fraudebestrijding)

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is in 1999 opgericht bij Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom met als voornaamste doel corruptie en ernstige misstanden binnen de EU-instellingen, alsmede fraude ten nadele van de EU-begroting, te onderzoeken. Het wettelijk kader waarin de bevoegdheden van OLAF zijn vastgesteld is Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 (de OLAF-verordening).

OLAF is overeenkomstig zijn juridische status hybride van aard. Als onafhankelijk orgaan verricht het Bureau in de EU en in derde landen externe onderzoeken naar gevallen van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten waardoor de EU-begroting wordt geschaad, en verricht het binnen de instellingen, organen en instanties intern onderzoek voor de opsporing van ernstig wangedrag door EU-ambtenaren dat zou kunnen leiden tot disciplinaire of strafrechtelijke sancties.

Als dienst van de Commissie is OLAF belast met de ontwikkeling van beleid en wetgeving op het gebied van fraudepreventie en bescherming van de financiële belangen van de EU.

De huidige revisie van de OLAF-verordening, die van kracht is sinds 17 januari 2021, leidde tot een grotere doelmatigheid van de onderzoeken door OLAF, en tot versterking van de samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie (EOM) op basis van samenwerking, uitwisseling van informatie, complementariteit en niet-duplicatie.

ZIE OOK