Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering

De industrie staat centraal in het nieuwe groeimodel voor de economie van de EU zoals beschreven in de Europese groeistrategie Europa 2020. Deze mededeling stelt daarom een frisse aanpak voor van het industriebeleid dat het concurrentievermogen van de EU zal versterken, om groei en werkgelegenheid te voorzien, en de overgang te maken naar een koolstofarme economie die efficiënt omspringt met bronnen.

BESLUIT

Mededeling van 28 november 2010 van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering Concurrentievermogen en duurzaamheid centraal stellen [COM(2010) 614 definitief - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Deze mededeling stelt een nieuwe aanpak van het industriebeleid voor, waarbij het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de industrie van de Europese Unie (EU) centraal staan. Voor dit doel is het essentieel om het industriebeleid in zijn bredere zin te beschouwen, een politiek aan te nemen die een impact heeft op de kost, prijs en het innovatieve concurrentievermogen van de industrie en de afzonderlijke sectoren, maar ook met aandacht voor de effecten op concurrentievlak van alle andere beleidsinitiatieven die een impact hebben op de kosten, prijzen en innovatieve concurrentiekracht. Dit omvat niet alleen het beleid omtrent de eengemaakte markt en het handelsbeleid, maar ook het transport-, energie- en milieubeleid, of het sociale beleid en consumentenbeschermingsbeleid.

De nieuwe aanpak van de Commissie wordt gekenmerkt door het volgende:

Alle EU-beleidregels moeten samenwerken om optimale randvoorwaarden te bieden voor de industrie in Europa. Daarom heeft de Commissie, in het kader van de impactbeoordeling, een concurrentievermogenstest ontwikkeld, d.w.z. een speciale beschouwing van het industriële concurrentievermogen voor alle beleidsgebieden. Tegelijkertijd worden specifieke geschiktheidschecks voorgesteld om ervoor te zorgen dat het cumulatieve effect van bestaande wetgeving de industrie niet belast.

Innovatie is een belangrijke motor voor de productiviteit, betere energie- en materiaalefficiëntie, verbeterde prestaties van goederen en diensten en het scheppen van nieuwe markten. Een nieuw industrieel innovatiebeleid stimuleert de snellere ontwikkeling en commercialisering van goederen en diensten, en zorgt ervoor dat EU-bedrijven de eersten op de wereldmarkt zijn, waardoor hun concurrentievermogen zal stijgen. Sleuteltechnologieën kunnen de basis vormen voor een reeks nieuwe processen, goederen en diensten, waaronder de ontwikkeling van nieuwe, toekomstige industrieën. De Commissie stelt daarom voor de inzet en de commercialisering van concurrerende sleuteltechnologieën te bevorderen.

De modernisering van Europa's vaardighedenbasis ondersteunt Europa's industriële basis door de werking van de Europese arbeidsmarkten te verbeteren en ervoor te zorgen dat EU-werknemers over de juiste vaardigheden beschikken. Daarom zal de Commissie de netwerkvorming tussen de relevante spelers aanmoedigen om informatie en goede praktijken te delen met andere EU-landen en adviesprincipes voorstellen omtrent de randvoorwaarden voor het scheppen van werkgelegenheid.

Om maximaal te profiteren van de globalisering, zal de Commissie internationale regelgevende samenwerkingsinitiatieven ontwikkelen met het oog op wereldwijd compatibele regels en normen, en zal ze nauwere economische integratie met de buurlanden van de EU zoeken door de voordelen van de eengemaakte Europese markt uit te breiden naar bepaalde gebieden via het Europees nabuurschapsbeleid. Deze mededeling erkent ook de uitdagingen waarmee MKB's worden geconfronteerd wanneer ze de globale markt betreden; een strategie voor de internationalisering van het MKB werd eind 2011 gelanceerd. MKB's voorzien van de juiste informatie en aanvullende ondersteuning in markten buiten de EU is een van de topprioriteiten.

Deze mededeling erkent dat de EU-industrie haar overgang naar een koolstofarme, bron-en energie-efficiënte economie moet versnellen, wat tot kostenverminderingen en een verminderde milieuimpact kan leiden. Op 20 september 2011 lanceerde de Europese Commissie haar routekaart voor een Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa, wat een kader biedt voor een ambitieuze ontkoppeling van koolstof- en hulpbronnengebruik en economische groei. In lijn met de EU-routekaart voor een koolstofarme economie tegen 2050 zal de Commissie op strategieën en beleidsmaatregelen op lange termijn ontwikkelen voor de sectoren en industrieën, die nodig zijn bij de overgang naar een koolstofarme, hulpbron- en energie-efficiënte economie.

De mededeling vraagt een effectiever beheer van het industriebeleid alsook verbeterde coördinatie en samenwerking tussen EU-landen. De mededeling Industrial Policy: Reinforce Competitiveness (Industrieel beleid: concurrentievermogen versterken) van 14 oktober 2011 volgt dit aspect van het beleid op.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een sterkere Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel Actualisering van de mededeling over het industriebeleid [ COM(2012) 582 final van 10.10.2012 - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Deze mededeling benadrukt de noodzaak om de investeringen in nieuwe technologie sterk op te voeren en Europa een voorsprong te geven in de nieuwe industriële revolutie. De mededeling stelt het doel om het aandeel van de industrie tot naar maar liefst 20% van het bbp van de EU te laten toenemen in 2020. Om dit te bereiken stelt de Commissie voor de gezamenlijke investeringen te concentreren op zes prioritaire actiegebieden: geavanceerde fabricagetechnologieën, sleuteltechnologieën, producten op biobasis, duurzaam industrie- en bouwbeleid en duurzame grondstoffen, schone voertuigen en slimme netwerken. Taskforces zullen routekaarten voor elk actiegebied opstellen.

Daarnaast wordt in de mededeling de behoefte aan betere marktvoorwaarden benadrukt: een betere toegang tot de interne markt en tot internationale markten zal helpen de economische groei te herstellen. De beoogde maatregelen omvatten de bevordering van ondernemerschap, het bredere gebruik van normalisatie, de bescherming en bevordering van intellectuele eigendomsrechten, een verbeterde toegang tot grondstoffen, een betere toegang tot financiering en kapitaal en meer investeringen in menselijk kapitaal.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Voor een heropleving van de Europese Industrie [ COM(2014) 14 final van 22.1.2014 - niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

De mededeling benadrukt het belang van de industrie om te zorgen voor economische veerkracht. Gezien het feit dat het aandeel van de be- en verwerkende industrie in de zomer van 2013 is gedaald tot 15,1% van het bbp van de EU, wordt benadrukt dat het concurrentievermogen van de Europese industrie moet worden versterkt.

Dit kan op verschillende manieren, waaronder:

Laatste wijziging: 17.06.2014