Het EU-energie-efficiëntieplan 2011

Energie-efficiëntie vormt een belangrijk onderdeel van het energiebeleid van de Europese Unie (EU) en een doeltreffend instrument voor de bestrijding van klimaatverandering, het verlagen van de energierekening en om de EU minder afhankelijk te maken van externe leveranciers.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Energie-efficiëntieplan 2011 (COM(2011) 109 definitief van 8.3.2011).

SAMENVATTING

Energie-efficiëntie vormt een belangrijk onderdeel van het energiebeleid van de Europese Unie (EU) en een doeltreffend instrument voor de bestrijding van klimaatverandering, het verlagen van de energierekening en om de EU minder afhankelijk te maken van externe leveranciers.

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling staan plannen ter bevordering van een economie die de hulpbronnen van de aarde respecteert; een koolstofarm systeem uitvoert; de energie-afhankelijkheid van de EU verbetert; en de veiligheid van de energievoorziening versterkt.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

Dit plan maakt deel uit van de 20-20-20-doelstellingen van het Europese 2020 klimaat- en energiepakket. De andere twee doelstellingen zijn om voor 2020 de broeikasgasemissies met 20 % te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990, waarbij 20 % van de EU-energie van hernieuwbare bronnen moet komen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over energie-efficiëntie, ecologisch ontwerp en intelligente energie voor Europa.

KERNBEGRIPPEN

Gescheiden prikkels verwijzen naar een gemeenschappelijke situatie waarin eigenaren en huurders terughoudend zijn om voor een verbetering van de energie-efficiëntie van een woning te betalen, aangezien de voordelen tussen hen worden verdeeld.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (PB L 285 van 31.10.2009, blz. 10-35).

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1-56).

Laatste bijwerking 27.08.2015