De energieprestatie van gebouwen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Wijzigingen van de oorspronkelijke richtlijn

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 2010/31/EU is van toepassing sinds 8 juli 2010 en moest vóór 9 juli 2012 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

Richtlijn (EU) 2018/844 is van toepassing sinds 9 juli 2018 en moet vóór 10 maart 2020 in de EU-landen worden omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

De bouwsector in de EU verbruikt 40 % van de energie en is daarmee de grootste energieverbruiker in Europa; ongeveer 75 % van de gebouwen is energie-inefficiënt. Vanwege deze slechte energie-efficiëntie is het koolstofarmer maken van het gebouwenbestand een van de langetermijndoelstellingen van de EU. Deze richtlijn is een belangrijk instrument om gebouwen efficiënter te maken.

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Technisch bouwsysteem: technische uitrusting voor het verwarmen van ruimten, het koelen van ruimten, ventilatie, huishoudelijke warmwatervoorziening, ingebouwde verlichting, automatisering en controle van gebouwen, het ter plaatse opwekken van energie, of een combinatie daarvan, met inbegrip van de systemen die energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken, van een gebouw of gebouwunit.
Bijna-energieneutraal gebouw: een gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie te bevatten die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking) (PB L 153 van 18.6.2010, blz. 13-35)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2010/31/EU zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Aanbeveling (EU) 2016/1318 van de Commissie van 29 juli 2016 betreffende richtsnoeren voor de bevordering van bijna-energieneutrale gebouwen en beste praktijken om te waarborgen dat in 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutrale gebouwen zijn (PB L 208 van 2.8.2016, blz. 46-57)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Vooruitgang van de lidstaten op weg naar bijna-energieneutrale gebouwen (COM(2013) 483 final/2 van 28 juni 2013)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Financiële steun voor energie-efficiëntie in gebouwen (COM(2013) 225 final van 18 april 2013)

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1-56)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 244/2012 van de Commissie van 16 januari 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de energieprestatie van gebouwen middels het vaststellen van een vergelijkend methodologisch kader voor het berekenen van kostenoptimale niveaus van minimumenergieprestatie-eisen voor gebouwen en onderdelen van gebouwen (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 18-36)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.08.2018