Aardgastransmissienetten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 715/2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Hiermee worden regels vastgelegd voor toegang tot:

Deze regels zijn erop gericht belemmeringen voor concurrentie op de aardgasmarkt in de EU tegen te gaan en om een soepele werking te garanderen.

KERNPUNTEN

In de verordening is het volgende vastgelegd:

Certificering van transmissiesysteembeheerders

Nationale regulerende instanties (NRI’s) moeten de Europese Commissie informeren over beslissingen betreffende een TSB. De Commissie heeft twee maanden de tijd om advies uit te brengen aan een NRI. De autoriteit neemt dan de eindbeslissing betreffende de certificering van de TSB. De beslissing en het advies van de Commissie worden gepubliceerd.

Opzetten van het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor gas (ENTSB voor gas)

De transmissiesysteembeheerders voor gas moesten uiterlijk 3 maart 2011 de ontwerpstatuten van het ENTSB voor gas, een lijst van leden en het ontwerpreglement van orde indienen bij de Commissie en het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER).

Taken van het ENTSB voor gas met betrekking tot netwerkcodes

De Commissie raadpleegt ACER en het ENTSB voor gas ten behoeve van het vaststellen van een jaarlijkse lijst met prioriteiten voor het ontwikkelen van regelgeving (ook wel netwerkcodes genoemd). Deze codes worden geformuleerd aan de hand van niet-bindende richtsnoeren die door ACER worden ingediend bij de Commissie. De codes houden met name verband met:

Taken van het ENTSB voor gas

Het ENTSB voor gas is verantwoordelijk voor het vaststellen van:

Kosten en tarieven

De regulerende instanties bepalen tarieven of de voor de berekening daarvan gebruikte methoden. EU-landen kunnen besluiten nemen ten aanzien van tarieven, bijvoorbeeld dat deze kunnen worden vastgesteld via veilingen.

Derdentoegangsdiensten

Congestiebeheer

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 3 maart 2011 van toepassing. Verordening (EG) nr. 1775/2005 werd hierdoor met ingang van 3 maart 2011 ingetrokken.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Transmissie: het transport van aardgas van de productielocatie naar de eindgebruiker via ondergrondse pijpleidingen.
Transmissiesysteembeheerder (TSB): een eenheid die energie, zoals aardgas, nationaal of regionaal transporteert met behulp van een vaste infrastructuur.
Balanceren: ontvangst en leveringen in, of opnamen uit een bedrijfsvoorraad. Balancering kan per dag, per maand of per seizoen worden uitgevoerd. Voor excessieve onbalans kunnen sancties worden opgelegd.
Congestiebeheer: congestie ontstaat wanneer een transmissiesysteem over onvoldoende capaciteit beschikt om te voldoen aan de vraag uit de markt. Congestiebeheer zorgt ervoor dat de beschikbare energie kan worden gebruikt zonder de systeembeperkingen te verstoren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005 (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 36-54)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Uitvoeringsverordening (EG) nr. 715/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) 2017/459 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 984/2013 (PB L 72 van 17.3.2017, blz. 1-28)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (PB L 72 van 17.3.2017, blz. 29-56)

Verordening (EU) 2015/703 van de Commissie van 30 april 2015 tot vaststelling van een netcode inzake interoperabiliteit en gegevensuitwisseling (PB L 113 van 1.5.2015, blz. 13-26)

Verordening (EU) nr. 312/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling van een netcode inzake gasbalancering van transmissienetten (PB L 91 van 27.3.2014, blz. 15-35)

Laatste bijwerking 05.07.2018