Agentschap voor de samenwerking tussen Europese energieregulators

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 713/2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Het agentschap

In 2011 kreeg het agentschap aanvullende taken in het kader van Verordening (EU) nr. 1227/2011 (beter bekend onder de naam REMIT: verordening betreffende de integriteit en doorzichtigheid van de energiemarkt). Met deze verordening moet de transparantie en stabiliteit van de EU-energiemarkten worden vergroot en handel met voorkennis en marktmanipulatie worden aangepakt.

In 2013 kreeg het agentschap door Verordening (EU) nr. 347/2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur nog een rol bij het aanwijzen van en toezicht houden op projecten van gemeenschappelijk belang.

Het agentschap kan op ad hocbasis deskundigengroepen oprichten om zichzelf van steun op gebied van beleidsontwikkeling te voorzien. Op dit moment zijn er drie deskundigengroepen die zich richten op:

ACHTERGROND

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (Agency for the Cooperation of Energy Regulators — ACER) werd opgericht door het derde energiepakket om de voltooiing van de interne energiemarkt voor zowel elektriciteit als aardgas verder te bevorderen.

Het agentschap werd in maart 2011 officieel gelanceerd en heeft zijn zetel in Ljubljana, Slovenië.

KERNBEGRIPPEN

* Energieregulators: instanties die door EU-landen zijn aangesteld om de goede werking van hun energiemarkten te waarborgen, d.w.z. dat energieleveranciers aan hun verplichtingen voldoen en dat consumenten betrouwbare diensten tegen een eerlijke prijs krijgen.

* Transmissiesysteembeheerder (TSB): een eenheid die energie, zoals aardgas of elektriciteit nationaal of regionaal transporteert met behulp van een vaste infrastructuur.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1-14)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 713/2009 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 1-16)

Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009 (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 39-75). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.10.2015