Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/28/EG – bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Met Richtlijn (EU) 2015/1513 worden Richtlijnen 2009/28/EG en 98/70/EG, de Europese wetgeving betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof, gewijzigd. Een van de doelen is de overgang van conventionele* (eerste generatie) biobrandstoffen naar geavanceerde* (tweede generatie) biobrandstoffen waarmee de BKG-emissie aanzienlijk wordt verminderd. Een nieuwe bepaling is dat conventionele biobrandstoffen voor 2020 voor maximaal 7 % mee mag tellen in het bereiken van de doelstelling van de richtlijn voor het totale eindverbruik van hernieuwbare energie in het vervoer.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 25 juni 2009 van toepassing. De EU-landen moesten de richtlijn voor 5 december 2010 in nationaal recht omzetten.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Energie uit hernieuwbare bronnen: energie uit niet-fossiele bronnen, zoals wind, zon, geothermische energie, waterkracht, biomassa en gas uit rioolzuiveringsinstallaties (bijvoorbeeld methaan)

Conventionele biobrandstoffen: vervaardigd uit voedselgewassen, zoals suiker, zetmeel en plantaardige oliën. Ze worden geproduceerd op grond met gebruikmaking van grondstoffen die ook voor levensmiddelen en diervoeders gebruikt kunnen worden.

Geavanceerde biobrandstoffen: afkomstig uit bronnen die niet direct met voedsel- en diervoedergewassen concurreren, zoals afval en residuen van de landbouw.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140, 5.6.2009, blz. 16-62)

Achtereenvolgende wijzigingen van en correcties in Richtlijn 2009/28/EC zijn in de basistekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad (PB L 350, 28.12.1998, blz. 58-68)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 21.02.2017