Broeikasgasreductie tot 2020: beschikking inzake de verdeling van de inspanningen

Met de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen (Effort Sharing Decision - ESD) worden er bindende jaarlijkse emissiedoelstellingen voor broeikasgas (BKG) opgesteld voor de landen van de Europese Unie (EU) voor de periode 2013-2020. Deze doelstellingen gaan over emissies van de meeste sectoren die niet opgenomen zijn in de EU-regeling voor de emissiehandel (EU Emissions Trading System - EU ETS) zoals vervoer (behalve luchtvaart en internationale scheepvaart), gebouwen, landbouw en afval.

BESLUIT

Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen.

SAMENVATTING

Met de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen (Effort Sharing Decision - ESD) worden er bindende jaarlijkse emissiedoelstellingen voor broeikasgas (BKG) opgesteld voor de landen van de Europese Unie (EU) voor de periode 2013-2020. Deze doelstellingen gaan over emissies van de meeste sectoren die niet opgenomen zijn in de EU-regeling voor de emissiehandel (EU Emissions Trading System - EU ETS) zoals vervoer (behalve luchtvaart en internationale scheepvaart), gebouwen, landbouw en afval.

De beschikking inzake de verdeling van de inspanningen maakt deel uit van een reeks beleidsregels en maatregelen over klimaatverandering en energie, bekend als het klimaat- en energiepakket, dat Europa moet helpen naar een koolstof-arme economie te evolueren en de energiezekerheid te vergroten.

WAT DOET DEZE BESCHIKKING?

De beschikking inzake de verdeling van de inspanningen bepaalt nationale emissiedoelstellingen voor 2020, uitgedrukt in het veranderingspercentage van de emissieniveaus van 2005. Hierin wordt ook vastgesteld hoeveel ton broeikasgas ieder EU-land elk jaar van 2013 tot 2020 mag uitstoten in de sectoren die onder deze beschikking vallen.

KERNPUNTEN

WANNEER TREEDT DEZE BESCHIKKING IN WERKING?

Vanaf 2013 t/m 2020.

ACHTERGROND

Om opwarming van de aarde tegen te gaan, heeft de Europese Unie (EU) zich ertoe verplicht voor 2020 de broeikasgasemissies met 20 % ten opzichte van 1990 te verlagen. Om deze doelstelling te behalen heeft de EU twee wetten goedgekeurd:

Kijk voor meer informatie op de webpagina van de Europese Commissie over de Beschikking inzake de verdeling van de inspanningen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschikking nr. 406/2009/EG

25.6.2009

-

PB L 140 van 5.6.2009, blz. 136-148.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2013/162/EU van de Commissie van 26 maart 2013 tot vaststelling van de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2013 tot en met 2020 overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 90 van 28.3.2013, blz. 106-110).

Uitvoeringsbesluit 2013/634/EU van de Commissie van 31 oktober 2013 inzake de aanpassingen van de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2013 tot en met 2020 overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 292 van 1.11.2013blz. 19-22).

Laatste bijwerking 26.03.2015(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.