Programma’s om de ontwikkeling van microfinanciering in de EU aan te moedigen

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting

Verordening (EU) nr. 1296/2013 betreffende een EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie („EaSI”) en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT EN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Krachtens het besluit was de faciliteit, die een budget van 100 miljoen EUR voor vier jaar (2010-2013) had, bedoeld om microfinanciering toegankelijker te maken voor de volgende doelgroepen:

Voor de periode 2014-2020 werd, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1296/2013, dit initiatief opgenomen in de pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap van het EU-programma EaSI, dat de activiteit van de Progress-microfinancieringsfaciliteit heeft overgenomen. Bij Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 over de financiële regels voor de EU-begroting werd het indicatieve percentage geactualiseerd dat gemiddeld voor de hele programmaperiode voor de drie pijlers* geldt. Bijgevolg moet ten minste 18 % van de totale begroting worden gebruikt voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap.

Niet alleen verschaft het EaSI-programma doelgroepen en doelondernemingen eenvoudiger toegang tot microfinanciering, het heeft ook als doel:

De pijler microfinanciering en sociaal ondernemerschap is toegankelijk voor openbare en particuliere organisaties die gevestigd zijn in de EU-landen, IJsland, Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije, mits ze microfinanciering voor personen en micro-ondernemingen of financiering aan sociale ondernemingen verstrekken. EU-steun vindt hoofdzakelijk plaats via de financiële instrumenten die zijn vastgelegd in het Financieel Reglement van de EU (Verordening (EU) 2018/1046), dat onder andere strekt tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1296/2013 en actualisering en vereenvoudiging van de regels die van toepassing zijn op de algemene begroting van de EU.

VANAF WANNEER ZIJN HET BESLUIT EN DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Microfinanciering: leningen van minder dan 25 000 EUR die hoofdzakelijk worden verstrekt aan kleine bedrijven en sociale ondernemers.
Sociale onderneming: een deelnemer in de sociale economie die vooral een sociaal effect beoogt, en niet zozeer een zo groot mogelijke winst voor de eigenaren of de aandeelhouders.
Micro-onderneming: een bedrijf met minder dan tien werknemers en een jaarlijkse omzet (het in een bepaalde periode omgezette bedrag) of balans (een staat van de activa en passiva van een onderneming) van minder dan 2 miljoen EUR.
Pijlers: het EaSI-programma omvat drie pijlers. Deze ondersteunen:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit nr. 283/2010/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (PB L 87 van 7.4.2010, blz. 1-5)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Besluit nr. 283/2010/EU zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie („EaSI”) en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 238-252)

Zie de geconsolideerde versie.

GERELATEERD DOCUMENT

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1-222)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 21.02.2020